KYSELA, V. Dům u řeky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kiszka, Josef

Přístup, obsah a rozsah /C/ Přístupem samostatný. Předložená BP je průkazem profesních dovedností, zvládnutí řemesla, schopností, přístupu a individuality uchazeče. Z hlediska úplnosti a naplnění zadání je práce nevyrovnaná, avšak pochopitelná a dostatečná. Pozitivem bylo hledání samá sebe, variování tvářnosti a materiality. Korelace procesů, struktury a formy pokulhává. Idea (kreativní, konceptuální) a těžiště práce /B/ Snaha o jednoznačné uchopení celku a celistvost. Urbanistické řešení a kontext /B/ Lokalita v principech a v celku je zvládnuta zdařile a elegantně. Logické napojení a směrování prostorů umožnila aplikovat blokovou strukturu a prostorové uspořádání a vyhnout se zkostnatělé formě. Bohužel je patrné nedostatečné promyšlení řešení, absentuje zpracování a vyjádření urbánního detailu jednotlivých prostorů (náměstí, krajina vnitrobloků a nábřeží, …). Vše je však jen v úrovni principu, schémat a skic, přesto však je to nejsilnější stránka práce a osobní vklad studenta. Procesy (provozní řešení) /D/ Málo promyšlené. Plošně a prostorově luxusní byty jsou standardem uspořádání problematické. Snaha o formální excelenci přerůstá pragmatiku života. Struktura (technicko-konstrukční řešení) /B/. Konstrukční systém představitelný i při navržených rozponech (bylo by však vhodné to vyjádřit popisem i graficky). Možnosti technického řešení neprezentované či nečitelné, avšak představitelné, snadno řešitelné. Forma (architektonické řešení) /C/ Prostorové uspořádání bytů chce být atraktivní a je základním principem práce. Využití urbanistické formy přenosem do vnitřku objektu v podstřešních částech se zdařilo. Módní materialita by však vyžadovala méně konzervativní formu řešení vnitřních prostorů. Formální úroveň /D/ Formální projev je v úrovni skic, nikoli návrhu. Na formální propracovanost už nezbyl asi čas, perspektivy jak reprezentantů prostorů, tak objektu jsou na hraně akceptovatelnosti. Pozitivně hodnotím ojedinělou alespoň částečnou hand made formu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C75
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Bindr, Tomáš

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Student řešil přestavbové území mezi Zábrdovicemi, Husovicemi a Židenicemi podél řeky Svitavy s výraznými historickými vrstvami v podobě symbolických objektů - kostel Nanebevzetí Pany Marie s klášterem premonstrátů a urbanistických struktur původní řadové zástavby podél ulice Francouzské, blokové struktury z konce 19. století v kontaktu modernistické struktury a v neposlední řadě s vrstvou struktury bývalé zbrojovky. Kultura se zde střetává s nevyužitou naturou řeky Svitavy a se zeleným pásem nezastavěného území po bývalé železnici. Student zvolil blokovou zástavbu logicky navazující na komunikace směřující od ulice Vranovské k řece. Zástavba definuje nové veřejné prostory, nabízí nový střed, novou identitu se zapojením stávajících objektů fary, kláštera, kostela. Jednotlivé veřejné prostory jsou funkčně rozděleny - protipól prostoru pro rozjímání v klášterní zahradě tvoří kamenné obchodní náměstí s kamenným amfiteatrálním vstupem k řece. Protipólem korzování pobřežní naturou je sportoviště v místě bývalé železnice. Navržená zástavba se výškově přizpůsobuje okolní zástavbě a směrem k řece, ke slunci, k výhledům na kostel se snižuje. Nová zástavba je řešená plošnou sanací nereflektující genia loci např. řadové zástaby ulice Francouzské ( možnost zakomponování do nově navrženého bloku). K diskuzi je také pouze poloviční zachování stopy po původní železnici.
Provozní řešení B Student principiálně řeší jeden blok jako monoblok inspirovaný "Amsterodamskou velrybou" kombinující pavlače ( odkaz na Staré Brno ?), schodiště, mezonety. Byty jsou v jednotném horizontálním rytmu logicky uspořádány, rovněž tak po vertikále se stoupající střechou. Většina bytů má předzahrádku, nebo střešní terasu. Zcela chybí, třeba jen predikce napojení na podzemní parking, či řešení komunitního prostoru vnitrobloku.
Technicko konstrukční řešení D Příčný nosný systém je k danému konceptu zvolen vhodně. Poněkud větší rozpon na šířku bytu bude vykazovat statický problém v místě dvouramenných vnitrobytových schodišť. Volba monolitického betonu u svislých nosných konstrukcí je u tohoto staticky jednoznačného konceptu "podpora - břemeno" z ekonomického hlediska diskutabilní. Žádná jiná konstrukční řešení bakalářská práce nepředkládá. Chybí mi predikce technického řešení minimálně na úrovni instalačních jader.
Architektonické řešení C Student prezentuje formu bloku pouze ze strany nábřeží. Ačkoliv student píše o otevření k řece, k výhledům na kostel, objekt působí spíše pevnostním dojmem. Právě v místě zklidněného a naturalizovaného břehu by si byty zasloužili větší otevření do exteriéru, včetně prosklených teras.
Formální úroveň D Po formální stránce je představená bakalářská práce zpracovaná na průměrné úrovni.
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 110779