KRÁČMAR, M. Návrh tvorby logistické koncepce se zaměřením na dodavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována v celém závěrečném ročníku magisterského studia a vykazuje zájem o skutečný stav reality v podniku vzhledem k řešené oblasti průmyslové praxe. Motivace autora vhodným způsobem propojila oblast řízení produkčních procesů s procesy zabezpečení materiálových zdrojů ke splnění zakázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrh zpracování práce vychází z realizace dodavatelsko-odběratelských vztahů pro realizaci produkčních procesů, což splnila zadané cíle ke spokojenosti odběratele i výrobní podnik v oblasti vázanosti kapitálu v zásobách.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vyšel z popisu a možnostech použití teoretických přístupů.- Navázal na teorii analytickými metodami, které analyzují danou současnost podnikové praxe. Na dvou předchozích částech zpracování byl sestaven návrh logistické koncepce ve vazbě na dodavatelské stupně pro zabezpečení plánu výroby v potřebném čase.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky vedou nejen ke změnám v reálném čase, ale i se záměrem na budoucí automatizaci, založenou na využití informačních technologii pro řídící procesy. Vhodně jsou spojeny změny v současném čase s návrhy na strategii firmy, což je možno považovat za klad autora.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy změn jsou realizovatelné po schválení TOP managementem podniku a vytvořenými podmínkami pro práci s daty.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce i formální náležitosti v celém rozsahu splňují požadavky kladené na inženýrskou práci. Odborná terminologie odpovídá běžným pojmům dané odborné oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Sestavení práce a přehled teoretických přístupů dokumentuje dobrou práci s odbornými informačními zdroji. Podmínky citačních předpisů jsou také respektovány.
Splnění stanovených cílů B Návrh zpracování práce vychází z realizace dodavatelsko-odběratelských vztahů pro realizaci produkčních procesů, což splnila zadané cíle ke spokojenosti odběratele i výrobní podnik v oblasti vázanosti kapitálu v zásobách.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vyšel z popisu a možnostech použití teoretických přístupů.- Navázal na teorii analytickými metodami, které analyzují danou současnost podnikové praxe. Na dvou předchozích částech zpracování byl sestaven návrh logistické koncepce ve vazbě na dodavatelské stupně pro zabezpečení plánu výroby v potřebném čase.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky vedou nejen ke změnám v reálném čase, ale i se záměrem na budoucí automatizaci, založenou na využití informačních technologii pro řídící procesy. Vhodně jsou spojeny změny v současném čase s návrhy na strategii firmy, což je možno považovat za klad autora.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy změn jsou realizovatelné po schválení TOP managementem podniku a vytvořenými podmínkami pro práci s daty.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce i formální náležitosti v celém rozsahu splňují požadavky kladené na inženýrskou práci. Odborná terminologie odpovídá běžným pojmům dané odborné oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Sestavení práce a přehled teoretických přístupů dokumentuje dobrou práci s odbornými informačními zdroji. Podmínky citačních předpisů jsou také respektovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlček, Radim

Autor psal diplomovou práci v době, kdy byla společnost VMT Ecopack sro koupena větší nadnárodní společností a měl možnost se podívat na celkový teoreticky možný logistický koncept celé skupiny. Čerpal z firemních zdrojů s podmínkou, že některé informace z důvodu možné konkurence byly upraveny. Autor navrhl 3 zlepšení, které by měly v konečném důsledku v novém uspořádání přinést úsporu a zjednodušení procesů. Přínosné vidím spojení nákupu od stejných dodavatelů v rámci skupiny a přechod k novému informačnímu systému. Co se týče návrhu zlepšení obrátkovosti skladu je z důvodu komplexnosti a flexibility komplikovaná a myslím si, že by vyžadovala samostatnou práci. Celkově jsou však návrhy přínosem a věřím, že budou v praxi využity. Na ERP a nákupním systému se v současné době již pracuje a poznatky by mohly pomoct k jejich implementaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111137