VOLKOVÁ, N. Marketingová strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření v rámci marketingové strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení v rámci marketingové strategie jsou vhodně formulována a obsahují finanční a časový rámec, což umožňuje dobrou implementaci do praxe. V práce je rovněž zahrnuta analýza rizik související s jednotlivými návrhy. Formální náležitosti a použitá terminologie je na výborné úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem byste řešila nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce ve spojitosti s Vaším návrhem? Je možné na některé pozice nabírat pracovní sílu z jiných zemí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Špecinger, Libor

Autorka prokázala velmi dobré teoretické znalosti získané během studia a dokázala je použít do analýz marketingové strategie nově vznikající restaurace. Metody analýz, které použila, považuji za vhodné. V rámci marketingového průzkumu našla autorka zajímavé otázky a byla schopna je přehledným způsobem prezentovat. Dle mého názoru se podařilo splnit zadaný cíl práce a zjištěné poznatky jako je doporučený segment klientů, návrh produktu, cen, distribuce a propagace by mohly být cenným přínosem pro analyzovanou restauraci. Autorka diplomové práce splnila všechny formální náležitosti. Její práce je přehledná a jasně členěná. Logická stavba práce a její struktura je na dobré úrovni, stejně tak i její jazyková a stylistická úroveň. Četné grafy a tabulky mají potřebnou vypovídací schopnost. Rozsah a kredibilita použitých informačních zdrojů (včetně cizojazyčných) odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci Předložená práce prokazuje schopnost autorky zpracovat řešení zvolené problematiky a prezentovat výsledky své odborné činnosti na úrovni odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109707