NĚMEC, F. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Diplomant použil relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autor dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaný soubor opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti je logicky a přehledně propracovaný. Návrhová část obsahuje časové hledisko, finanční rámec a personální zajištění, což umožňuje snadnější implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s citačními zdroji je na požadované úrovni. Otázka k obhajobě: Jaká rizika jsou spojena s realizací navrhovaných řešení? Jak byste tyto rizika eliminoval?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sehnal, Stanislav

Tato práce dostatečně analyzuje stávající stav restauračního zařízení a vyvozuje následné kroky pro zvýšení kvality služeb pro svoje zákazníky. Náklady na prováděné změny jsou poměrně vysoké.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109772