FUŇKOVÁ, M. Studie řízení projektů se zaměřením na rozvoj podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována na základě získaných znalosti při magisterském studiu a současně doplněna podmínkami projektového řízení ve vybrané společnosti. Práce vykazuje znaky zájmu o řešenou oblast a motivaci pro její zlepšení a tím i realizaci předložených závěrů práce v realitě průmyslové praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předmětem cíle zpracování byla tvorba metodiky projektové práce ve vybrané firmě k dosažení rozšíření bilanční kapacity. Cíl byl v plné šíři splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup byl sestaven na základě popisu společnosti, kde má být uplatněno projektové řízení. Rozšířeno o použitou teoretickou část a na tomto základu provedena analýza současného stavu řízení projektů a návrhu zdokonalení v podmínkách společnosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry analýzy předkládají základnu pro návrhy řešení a tím i pro návrhy řešení projektového řízení v oblasti hierarchické struktury a časového harmonogramu pro možnou realizaci.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené doplněné kroky řešení budou praktický základ pro TOP management podniku, ale i projektového manažéra k odsouhlasení práce na projektech.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má inženýrské uspořádání včetně formálních náležitostí. Pracuje s odbornými pojmy projektového řízení. Jazyková úroveň odpovídá předpisům a směrnicím technické univerzity.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě odborného studia dostupné literatury projektového řízení a to jak z českého prostředí, tak i mezinárodního.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorná, Jana

Diplomová práce je psána srozumitelně a strukturovaně. Teoretická a praktická část spolu korespondují. Praktická část přesně a výstižně popisuje současnou situaci. V závěrech pak autorka správně identifikovala nedostatky současného způsobu a v návrhové práci adekvátně k nim navrhla jejich řešení, která jsou použitelná pro praxi. Celkově práce splnila své cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109611