LORKOVÁ, K. Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená práce naplňuje jak po obsahové, tak formální stránce, nároky, kladené na diplomové práce na FP VUT v Brně. V rámci diskuse nabízím tyto náměty: V rámci SWOT analýzy označujete GDPR za hrozbu. V čem spočívá tato hrozba? Jak je možné ji eliminovat? V textu své práce uvádíte, že "vyhodnocené testy přispěly k finančním a nefinančním výsledkům". Jakými fakty můžete toto své tvrzení doložit (kromě změn v samotné konverzi?).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo navržení takových opatření, která by zvýšením konverze pomocí inkrementálních změn v komunikaci se zákazníky na www stránkách společnosti KIWI přispěla ke zvýšení efektivnosti marketingových aktivit. Nesporně zajímavé téma, zpracované na žádoucí úrovni, s drobnými nedokonalostmi - viz další hodnocení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila adekvátní metody analýzy a simulace navržených opatření - vzhledem k charakteru zadání, resp. řešené problematiky, šlo zřejmě o jediný, v každém případě potenciálně zcela průkazný způsob ověření efektivnosti komunikace s (potenciálními) zákazníky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Experimentální metoda, která tvoří jeden z metodických pilířů práce, byla použita vhodným způsobem, závěry - po "technické stránce" - jsou poměrně jednoznačně doložené. Určitý nedostatek vidím v nedotažené diskusi o ekonomických přínosech navržených opatření.
Praktická využitelnost výsledků A Řada námětů byla již v denní praxi společnosti akceptována a využita, soudím, že i s dalšími návrhy nebudou v tomto směru problémy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Použitá terminologie je vhodně zvolená, adekvátní tématu i úrovni zpracované práce, formální náležitosti a odborná jazyková úroveň odpovídají nárokům, kladeným na tento druh závěrečné práce. s
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a v dílčích částech i nadstatndardním způsobem. Hlavní cíl byl naplněn v plném rozsahu a návrhy jsou reálné a prakticky realizovatelné. Práce představuje efektivní kombinaci experimentálních metod pro zvýšení efektivity marketingových aktivit konkrétního subjektu, a to včetně následného vyhodnocení a doporučení pro další zlepšení. Zpracování odpovídá požadavkům a lze nalézt pouze minimální drobné nedostatky ve formátování či stylistice. Z práce je zřejmá autorčina znalost dané problematiky a systematický přístup využitý při řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112029