TAUCHMANNOVÁ, L. Projekt zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována se širokým rozhledem k dané technologii i zájmu na trzích o portfolio organizace. Tato motivace provázela autorku po celé časové období zpracování zadaného úkolu k naplnění cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A zavedení nové technologie do výrobního procesu je náročný úkol. předložené řešení splnilo cíl jak po stránce technické, technologické, environmentální, tak i ekonomické
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešeni jasně vyjadřuje postup na základě teoretických přístupů k procesnímu i projektovému řešení. Je doplněn závěry analýzy jak prostředí, ve kterém organizace podniká, tak i vlastní organizace i funkcí, které budou pracovat s projektovým řešením.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky projektového návrhu řešení dokumentuje možnost realizace i přínosy pro zákazníky i samotné organizaci jak po stránce ekonomické, tak i po stránce postavení výrobního portfolia na trzích i u konkrétních zákazníků.
Praktická využitelnost výsledků B Návrh se vstal nástrojem projektového řízení v organizaci po odsouhlasení vedením společnosti a souhlasem se strukturou procesního řízení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce, formální náležitosti jsou v souladu s požadavky univerzity na zpracování inženýrských prací. Použitá odborná terminologie odpovídá požadavkům projektového řízení i jeho realizaci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje autorčinu dobrou práci s literaturou a její využití při zpracování analýzy i návrhu řešení. Citační zásady jsou dodrženy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hübner, Kamil

Diplomová práce řeší problematiku návrhu projektu zavedení nové výrobní technologie. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V rešeršní části autorka prokázala, že pečlivě prostudovala literární zdroje související s daným tématem. V praktické části systematicky provedla potřebné analýzy a výpočty. Jednotlivé výsledky přehledně shrnula do tabulek a grafů. Vytknout mohu pouze minimum nesrovnalostí jako např. v tab. 12 ve způsobu ověření záměru je uveden ERP systém. V práci je ale napsáno, že firma ERP systémem nedisponuje. V tab. 14 by měl být společník informován o objednávce a kupní smlouvě stroje. Tyto nesrovnalosti nijak nesnižují celkovou kvalitu práce, která je zpracována na vysoké úrovni. Rovněž lze konstatovat, že cíl práce vytvořit návrh projektu byl splněn. Diplomovou práci Bc. Lucie Tauchmannové proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110641