VESELÝ, T. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Bylo by možné pro komunikaci využít také časopisu Studenta? Proč nebyl zvolen? 2) Jaké další konkurenty v oblasti výroby knih na zvoleném trhu je nutné brát v potaz?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomant naplnil stanovené cíle diplomové práce na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup odpovídá zadanému tématu. V úrovni naplnění jednotlivých metod jsou určité rezervy, díky kterým by práce dosáhla vyšší úrovně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomant zpracoval teoretickou část na kvalitní úrovni a na jejím základě následně shrnul výsledky analytické části. Jejich úroveň je na velmi dobré úrovni.
Praktická využitelnost výsledků A Zpracovaná diplomová práce představuje velmi kvalitní podklad pro analyzovaný podnik. Díky její aplikaci lze dosáhnout podpory stávající zákaznické základny a současně ji rozvést o nové zákazníky.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z hlediska formálních požadavků obsahuje diplomová práce drobné chyby (jazyková úroveň a formulace), které v celkovém měřítku nesnižuje kvalitu celé práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na odpovídající úrovni pro diplomové práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Homola, Jan

Teoretická část práce je zpracována popisně autor se věnuje všem bodům v odpovídajícím rozsahu s využitím dostatečného množství zdrojů. Autor se zhostil systematicky a logicky analýzy zvolené firmy. I když s některými dedukcemi autora nesouhlasím (např. s náklady na redesign webových stránek). Pozitivně hodnotím průzkum mezi klienty a vyvozené závěry. Návrh kampaně je realistický a odpovídá svým rozsahem možnostem firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110943