CRHÁK, M. Podnikatelský záměr - založení internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Cílem diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský plán pro založení internetového obchodu s příslušenstvím k mobilním telefonům a tabletům. Diplomant provedl analýzu současné situace na trhu, na základě této analýzy vypracoval návrh řešení včetně ekonomického vyhodnocení jehož součásti je finanční plán, bod zvratu, hodnocení rizik a další. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení internetového obchodu. Diplomant prokázal teoretické znalosti které uplatnil v analytické části diplomové práce a vhodně aplikoval při návrhu řešení. Diplomová práce splňuje stanovené cíle podnikatelského záměru a je využitelná k praktickému použití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109758