MEDEOVÁ, V. Vytvoření CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) v prostředí malé organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koštial, Rostislav

Diplomová práce se zabývá problematikou CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) v prostředí malé organizace. V první části se diplomantka zabývá rozborem předpisů pro zachování letové způsobilosti. K této části nemám nějaké zvláštní připomínky a považuji tuto část práce za splněnou. V druhé části práce je stručně popsána Organizace k řízení zachování způsobilosti (CAMO). Tady bych vytkl, že informace z Tab. 1, se později rozchází s informací uvedenou v Závěru práce, protože ne u všech letadel registrovaných v Evropě se CAMO vyžaduje. Stěžejní část práce, je popsána v kapitole 3 „Výklad organizace k řízení zachování Letové způsobilosti (CAME)“. V této části jsou vhodně uvedeny specifika a možnosti zjednodušení pro malé organizace, avšak tyto skutečnosti mohli být více zdůrazněny, aby nezapadly v dalším textu. Dále chybí návrh některých formulářů např. ATL (Airplane Technical Log). Dále by bylo vhodné v navržených formulářích uvést nějaký příklad vyplnění, jak je například provedeno v Příloze 7. Po stránce formální a gramatické, vykazuje práce několik gramatických a formálních chyb, kde zvlášť formální chyby mohou čitatele uvést v omyl viz. Informace uvedené v Kap. 2 a Závěru. I přes všechny uvedené nedostatky se však jedná o práci, které může být nápomocná při řešení problematiky Organizace pro zachování letové způsobilosti, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sledování a udržování letové způsobilosti letadel. Dokument o celkovém rozsahu 46 stran je rozdělen do 3 hlavních kapitol a 41 podkapitol. V Úvodu, odstavec 3, je nesprávně uvedeno koho se týká povinnost řídit letovou způsobilost pomocí „CAMO“ organizace. Stejně nesprávné konstatování je napsáno i v prvním odstavci Závěru. Chybné vyjádření obsahuje i podkapitola 3.6.1.2 . Tyto formální nepřesnosti mohou uvést čitatele v omyl. Rovněž problematika zjednodušení pro malé organizace je zpracována velmi povrchně. Práce má nižší stylistickou úroveň. Studentka splnila všechny požadavky zadaného tématu. Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108334