PANÁČEK, J. Vytvoření DOA organizace v prostřední VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlinka, Jiří

Student zpracoval práci samostatně. Práce svým charakterem pokrývá všechny body zadání. Její členění a obsah mapuje potřebné kroky a podklady pro získání oprávnění DOA (Design Organization Approval). Student ve své práci provedl rešerši potřebných podkladů, navrhnul členění příručky DOA a navrhnul strukturu zajištění organizace s přihlédnutím ke struktuře a potřebám VUT v Brně. Práci by v některých částech (zejména kap. 3.1) prospěla detailnější práce s odkazy na literární zdroje s odkazem na konkrétní části textu. V některých místech by o něco rozsáhlejší vysvětlující úvody do problematiky usnadnily pochopení. I přes drobné připomínky se studentovi podařilo vytvořit ucelený text popisující problematiku schvalování projekčních organizací v EU a ČR. Student při zpracování práce prokázal schopnosti potřebné pro udělení titulu "Ing.".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juračka, Jaroslav

Předložená práce v rozsahu 44 stran textu reaguje na zadání, které požadovalo zpracování požadavků pro DOA organizaci se zohledněním specifik VUT v Brně. Konkrétně tedy rešerši požadavků a návrh postupu získání oprávnění. Z pohledu oponenta student splnil zadání, přesto rozsah zpracování považuji za velmi strohý. Diplomant se uvedené problematice mohl hlouběji věnovat, detailněji rozebrat požadavky a hlavně mohl navrhnout řešení, tj. jednotlivé vlastní postupy pro plnění požadavků. Mohl navrhnout schéma a uspořádání DOA organizace na jemu známém prostředí VUT v Brně, a definovat procesy, případně i jednotlivé zástupce pro požadované pozice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 109806