ZLÁMAL, J. Hluk rovinných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Student Josef Zlámal při zpracování práce projevil velkou míru samostatnosti a vlastní iniciativy, postupoval dle logicky zvolených postupů. Adekvátnost použitých metod považuji za plně vyhovující. Velmi pozitivně lze hodnotit propojení a korelaci výsledků výpočtových metod s výstupy z poměrně rozsáhlých technických experimentů. Cíle byly splněny v celém svém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Zlámala řeší problematiku hluku rovinných desek. Autor se v rešeršní části věnuje oblasti zvuku, základním veličinám a principu šíření, dále poměrně důkladně rozebírá problematiku experimentálního stanovení dostupných veličin a výpočtové přístupy. Vlastní práce obsahuje velké množství technických experimentů, při nichž student nejprve prostřednictvím bezkontaktních metod stanovil materiálové vlastnosti zkoumané struktury pomocí modální analýzy. V dalších krocích bylo realizováno měření hluku pro několik vlastních tvarů struktury, kdy buzení probíhalo pomocí modálního budiče vibrací v bezdozvukové komoře na ÚADI. Kapitola numerických simulací reprodukuje postupy vykonané v rámci technického experimentu. Pozitivně hodnotím systematický přístup studenta při výkonu numerických simulací, jež jsou navíc pojaty formou citlivostních analýz z hlediska typu a velikosti prvku na míru nepřesnosti výsledků. Veškeré výstupy jsou korelovány s výsledky technického experimentu. Práce je psána logicky a přehledně, vytknout lze některé stylistické a pravopisné chyby. Cíle byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105889