OHŘÁL, J. Využití letounů typu business jet v letecké společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Cílem diplomové bylo posoudit využití letadel kategorie business jet tradiční leteckou společností. Tento cíl je v práci splněn, nicméně práce obsahuje jisté nedostatky, které její kvalitu snižují. Vlastní práce je autorem rozčleněna do čtyř bloků, ve kterých se autor postupně zabývá vymezením kategorie letadel Business Jet (BJ), rozborem současného stavu, rozborem využití letadel BJ u tradiční letecké společnosti a konečně i příkladovou studií. Autor při zpracování práce postupoval samostatně, nicméně si neponechal dostatek času na doladění své práce. V důsledku toho se práce hůře čte, jelikož autor zahrnuje čtenáře velkým množstvím faktů, přičemž takto fakta již nejsou autorem dostatečně logicky propojována a čtenář je tak odpoutáván od hlavního tématu práce. Jako autorův přínos lze ocenit provedený průzkum ohledně typických destinací operovaných letadly BJ i ucelený přehled jejich aktuálního využití tradičními leteckými společnostmi. Příkladová studie provedená v kapitole 5 by si rovněž zasloužila větší péči jak z hlediska zpracování, tak i z hlediska rozsahu. Závěr práce pak nedostatečně shrnuje dílčí závěry jednotlivých částí. Z grafického a stylistického hlediska obsahuje práce nedostatky. Zejména lze vytknout stylistickou úpravu, terminologické nepřesnosti a logickou nepropojenost textu. Přes uvedené nedostatky lze práci považovat za přínosnou, neboť autor dostatečně zmapoval situaci v segmentu letadel kategorie BJ včetně některých zajímavých způsobů jejich využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chlebek, Jiří

Hlavním cílem práce bylo definovat potenciál využití letounů business jet v letecké společnosti. Samotná problematika je rozpracována do šesti základních kapitol, ve kterých se autor věnuje vymezení základních pojmů, rozboru současného stavu, rozboru využití dané kategorie letounů u tradičních leteckých společností a ve stěžejní části práce pak příkladové studii zaměřené na nasazení letounů kategorie BJ s důrazem na výběr vhodného typu. V jednotlivých kapitolách autor předkládá rozsáhlý soubor informací, které charakterizují daný segment letectví, bohužel se snahou o co největší faktickou hodnotu na úkor přehlednosti předkládaných faktů. Po obsahové stránce je práce zpracována velmi detailně, nicméně díky zvolené struktuře a uspořádání jednotlivých celků je značně stížena orientace čtenáře v dané problematice. Co se týče ekonomicko-provozních dat, zde bych autorovi vytknul neuvádění data ke kterému jsou předkládané ceny stanoveny, včetně platného kurzu měny při jejich vzájemném přepočítáváni; dále pak nejednotnost používaných jednotek ft/m(km). V příkladové studii autor definuje základní kritéria vedoucí k efektivnímu výběru vhodného typu letounu pro daný typ provozu, doplněné přílohami s vypočtenými provozně ekonomickými hodnotami. V samotném závěru práce jsem očekával autorovo zhodnocení, resp. nastínění optimálního využití daného typu letadel v provozu daného typu leteckého dopravce. Z formálního hlediska práce obsahuje řadu grafických příloh převzatých ze zahraničních zdrojů, okomentovaných v samotném textu práce, nicméně postrádám u nich bližší identifikaci předkládaných faktů v českém jazyce. V práci se objevuje rovněž celá řada cizojazyčných termínů a zkratek, jejichž význam není vždy uveden v souladu s jejich českým překladem nebo ekvivalentem, popř. s odlišným významem (např. str. 11 USAF - "americké vojenské složky"/ "vojenské složky Spojených států amerických"; str.26 "Ústav pro civilní letectví"). Také názvy některých kapitol nejsou zvoleny příliš vhodně - např. kap.3.9 "Výhled letadel typu business jet do budoucnosti". Práce rovněž obsahuje řadu překlepů a prohřešků proti pravidlům českého pravopisu. Často se v práci objevují termíny a slova řadící se k hovorovým či slangovým výrazům (ušita na míru, třetí místo bral, Top10 apod.). Poněkud matoucí je v textu rovněž střídání stylistických prostředků (singulár / autorský plurál / neosobní styl). V samotném textu se na některých místech objevuje jeho nejednotné zarovnání (např. popisky obrázků a grafů - graf.9, tab.6, 7), popř. odsazení nebo jeho rozvržení s ohledem na rovnoměrné využití tiskové plochy. Hlavní cíle zadání byly splněny, nicméně v samotném textu jsem nenalezl konkrétní odpověď na otázku, kterou navozuje samotný název práce, proto doporučuji v rámci obhajoby DP zodpovědět doplňující otázku. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 109809