KRVAČ, M. Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši na téma výroby litinových odlitků a provozní kontroly používané ve slévárnách litiny. V úvodu práce je uveden krátký popis struktury a vlastností litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem a dále metody hodnocení struktury, vlastností materiálu a jakosti litinových odlitků. Dále bylo v práci popsáno hodnocení chemického složení a struktury materiálů z taveb provedených v reálných podmínkách. Data byla hodnocena na základě statistické analýzy. Následně bylo provedeno metalografické hodnocení a zkoušky mechanických vlastností ze zkušebních odlitků. Jakost odlitku byla hodnocena na základě RTG zkoušky. Práce byla vypracována samostatně na odpovídající odborné úrovni a ukazuje i na dobrou orientaci studenta v oblasti výroby litinových odlitků a provozní kontrole ve slévárně. Kladně hodnotím zejména snahu o statistické zhodnocení dat chemického složení litin. Práce má praktický význam i pro slévárnu Alfe Brno a její výsledky mohou napomoci snížit neshodnou výrobu odlitků ve slévárně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Cílem předložené bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma současných způsobů kontroly kvality litinových odlitků v provozu slévárny a dále na základě hodnot mechanických vlastností a výsledků mikrostrukturní analýzy provést celkové zhodnocení kvality vybraných materiálů včetně návrhu pro její další zlepšení. Tyto cíle byly splněny. Práce je zpracována poměrně přehledně a logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol. Vlastní text zaujímá 37 stran. V práci je použito 46 obrázků a 13 tabulek. Čerpáno bylo z celkem 23 literárních pramenů. Co se týká chyb, práce obsahuje občasné odborné chyby (viz. níže). Po jazykové a stylistické stránce není zrovna na nejvyšší úrovni, velmi často se objevují chyby typu nelogických či zkomolených vět, chybějící slova ve větách a často také překlepy. Chyby a připomínky: - u hodnoceného výtisku chybí CD s elektronickou verzí práce - str. 17 – u obr. 5 chybí citace zdroje - str. 22 – v kapitole o ultrazvuku je chybně uvedeno označení rychlosti šíření podélných vln jako cT a příčných jako cL, samozřejmě to má být obráceně - str. 24 – v popisu funkce rentgenky je napsáno: „ ...rozžhavené vlákno začne emitovat volně vázané elektrony…“. Tak jsou tedy volné nebo vázané? - str. 25 – v kapitolce o gama záření je napsáno: „Oproti X-záření je gama záření větší…“ Jednak nevím proč je zde použit výraz X-záření a ne rentgenovo záření jako ve zbytku práce. A dále by mě zajímalo co má znamenat, že je gama záření větší?? - str. 26 – je zde uvedeno, že koncentrace všech prvků byla zjištěna pomocí spalovací analýzy. To však není pravda, jak je v práci také uvedeno, tak složení bylo měřeno na optickém emisním spektrometru a to nemá se spalováním nic společného - str. 28-29 – ve statistickém hodnocení koncentrací některých prvků, např. Si, je uvedeno, že podle testu normality hodnoty nevykazují normální rozdělení a vzápětí jsou z nich dále počítány intervalové odhady středních hodnot a sestavovány regulační diagramy. To ovšem není ze statistické hlediska úplně správné. - str. 37 – je zde uvedeno, že pro vzorky na stanovení mechanických vlastností LKG byly odlity Y-bloky, ale není uvedeno jaké tloušťky, přitom mechanické vlastnosti litin jsou na tloušťce stěny odlitku silně závislé - str. 43 – v textu je uvedeno, že obr. 42 a 44 jsou snímky struktur po tepelném zpracování. Copak tam se dělalo nějaké tepelné zpracování? V práci o tom není nic napsáno. Tyto a další zde neuvedené chyby sice snižují úroveň této bakalářské práce, přesto ji považuji za přiměřeně dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109618