KARÁSEK, R. Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

V průběhu řešení práce student nekonzultoval. Vypracoval práci na úrovni, která má spíše popisný charakter, teorie je zpracována přehledně a správně, avšak v práci chybí vlastní návrh a získané poznatky z řešené problematiky. Cíl práce byl vypracován jen částečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání E Student vypracoval práci v souladu se zadáním pouze částečně. V práci chybí vlastní návrh realizace developerského projektu. Práce má spíše popisný charakter.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je zpracována přehledně, texty na sebe logicky navazují. Některé informace se opakují na více místech, u některých uvedených informací není přezkoumatelný jejich původ.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Student si zajistil podklady a vstupní data od developerské společnosti v Praze. Použité metody a postupy jsou správné, avšak v práci chybí vlastní výstupy - návrh realizace developerského projektu. Přitom ve vybraném developerském projektu se nabízí příležitost pro návrh třetí etapy výstavby v dané lokalitě.
Odborná úroveň diplomové práce C Diplomová práce je zpracována přehledně, avšak odborná úroveň je nižší z toho důvodu, že nejsou diskutovány dosažené výsledky.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Využití vidím v kapitolách věnovaných obecné problematice developerství. Vzhledem k absenci navrhovaného developerského projektu není tato část práce přínosná.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D V textu práce není dodržena norma bibliografických odkazů a citací dokumentů. Přímá citace v textu není správně použita. V práci nejsou správně definovány zákony a vyhlášky. V práci je uvedeno více literárních zdrojů, než na které je odkazováno v textu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C V práci se objevují překlepy a typografické nedostatky. Formální úprava a odborná jazyková úroveň je na vyhovující úrovni.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jandásková, Tereza

Cíl práce nebyl zcela splněn. V diplomové práci chybí vlastní návrh řešen developerského projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh realizace vybraného developerského projektu. Práce je však pouze popisného charakteru druhé etapy realizace developerského projektu s názvem Obytný soubor Zeleného Města.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Student se podrobně zabýval popisem developerských projektů v obecné rovině a poté popisem druhé etapy vybraného developerského projektu. Autor nepřistoupil k vypracování diplomové práce z pohledu navrhovatele.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Předložená diplomová práce je popisného charakteru, kromě závěrečné analýzy developerských projektů v Praze se v ní nenachází žádný subjektivní přínos autora. V práci také nejsou využity všechny zdroje uvedené v kapitole Literatura.
Obtížnost a správnost řešení D Diplomová práce je zpracována na nižší úrovni. Analytická část práce je splněna pouze částečně.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Absencí návrhové části práce nepřináší praktické využití. Z hlediska obecné problematiky je práce uspokojivá.
Odborná jazyková úroveň C Autor volí méně obsažné výrazy a také používá laické pojmy.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D V práci není rozlišeno mezi přímou a nepřímou citací. Práce vykazuje typografické nedostatky. Na str. 73, v tabulce č. 10 jsou mylně uvedeny výměry u parkovacího stání a u prodejců. Pravděpodobně se jedná o překlep.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 108482