HORVÁTHOVÁ, L. Posouzení developerského projektu v centru Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, pečlivě a kvalitně zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Z teoretické části práce je zřejmé, že studentka se v dané problematice orientuje.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V analytické části studentka navrhla rozšíření stávajícího Business komplexu Titanium v Brně o další budovu. Pro vypracování práce si studentka zajistila podklady a data (zejména se jednalo o informace o stávajícím objektu Titanium, obsazenosti objektu atd.), které následně zpracovala.
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A V práci je popsána obecná problematika a detailně i provoz administrativní budovy tzv. „facility management“.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Není zcela přesně dodržen formát přímé citace, např. na str. 23. Dále jsou někdy v práci nesprávně definovány zákony (např. str. 47 „… v znení novely 371/2017“).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úprava práce je na výborné úrovni. Tabulky i grafy jsou přehledné a čitelné. Pouze u tabulky č. 7 chybí vysvětlení zkratek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlaváčová, Kristýna

Diplomová práce je zpracována na velice dobré úrovni. V teoretické části studentka popsala developerský proces a jeho jednotlivé fáze včetně studie proveditelnosti projektu. Dále se zaměřila na popis současného trhu v ČR, kde i provedla srovnání aktuálních kancelářských prostor v Praze a Brně. Již v úvodu, a i dále v práci studentka specifikovala, že práce se zaměří na oblast správy budovy a facility managementu, což bylo v práci splněno. V praktické části studentka popsala projekt BC Titanium a navrhla rozšíření o etapu II. Studentka podrobně popsala projekt a technické a technologické řešení etapy II. V oblasti správy budovy studentka navrhla změnu v outsorcování služeb pro nájemníky na zabezpečení těchto služeb vlastními zaměstnanci, včetně návrhu personální struktury společnosti a pracovní náplně zaměstnanců. Z práce plyne patrná praktická znalost problematiky a prostředí správy budovy. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103784