FAJT, P. Návrh konstrukce modulárního úchopného zařízení jako koncového efektoru pro manipulaci se součástkami pomocí robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

BP je zpracována na požadované úrovni. Po úvodní rozsáhlé rešerši sledované komponenty robotiky, bylo přistoupeno k návrhu chapadla, určeného pro úchop součástky, která je kována za studena i za tepla. Výsledný návrh je realizovatelný v praxi. Svým obsahem a formou splňuje nároky na vysokoškolskou kvalifikační práci v BCSP s výborným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí modulárního úchopného zařízení pro manipulaci se součástkami (klikové hřídele). V úvodu autor provádí rešerši robotů a koncových efektorů. V další části je návrh samotné konstrukce koncového efektoru pro manipulaci s klikovou hřídelí. Autor popisuje, že bude manipulovat s klikovkou nejdříve po zápustkovém kování a poté po obrábění. Z důvodu rozdílných teplot po technologických operací zde navrhuje dva různé prizmatické úchopy, kde by dle mého názoru stačil pouze jeden. Dále zde říká, že po procesu obrábění se musí dát pozor na uchopení na obrobené části, ale ve výpočtech síly uchopení vychází až dvojnásobná síla úchopu. V závěru má autor stručné odhady náklady na pořízení jednotlivých druhů efektorů. I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109173