GREGUŠ, P. Bezpečnost vrtacích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student vypracovával zadanou práci na poslední chvíli, což se odrazilo významně v její kvalitě. Práce je vytisknutá jednostranně, ačkoliv student použil šablonu pro dvojstranný tisk, jak je předepsáno směrnicí rektora. K práci mám celou řadu připomínek: kap. 1 úvod práce neodpovídá jejímu obsahu; kap. 2 terminologie je neúplná, co se týče pojmů použitých v textu práce; kap. 3 není zapracována do požadavkových listů; kap. 4 neobsahuje správně citované normy a uvádí zavádějící informace včetně popisků u obrázků číslo 2 a 3; kapitola 5, která měla obsahovat vlastní závěry studenta je nedostatečně zpracována na dvou listech a neobsahuje relevantní požadavky pro stojanovou vrtačku; kap. 6 závěr neodpovídá informacím uvedeným v předchozích kapitolách. Práci hodnotím jako nedostatečnou a je potřeba ji zásadně přepracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Samostatnost studenta při zpracování tématu F
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Blecha, Radim

Předložená bakalářská práce je především rešerší harmonizačních právních předpisů relevantních pro stojanové vrtačky. Postrádám utřídění informací a jejich předpokládané zapracování do požadavkových listů hodnotím jako velice slabé. Z uvedených odkazů na harmonizované normy není zřejmé, zda se jedná o platné dokumenty, a to ani z citací uvedených v seznamu použité literatury (24 a 25).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 109075