BEDNÁŘ, J. Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánek, Lukáš

Předložená práce je zpracována komplexně a dostatečně postihuje řešenou problematiku. Metodologicky jsou provedené analýzy v pořádku a odpovídají standardní kvalitě diplomové práce. Diplomant realizoval hloubkový rozhovor s vedoucí personálního oddělení v analyzované společnosti. Na základě provedené analýzy navrhuje uplatnit především metody assesment centra v ohledu na nábor a metody mentoringu při adaptaci pracovníků. Práce obsahuje plán implementace navrhovaných řešení a jejich ekonomické zhodnocení. Uvedené návrhy hodnotím jako uskutečnitelné a přínosné pro vedení společnosti. Jaká rizika by měla být zohledněna a minimalizována v procesu předávání zkušeností mentorem? Na straně 52, graf č. 4 diplomant konstatuje, že 40% nových zaměstnanců se ani po třech měsících necítí být začleněno do pracovního kolektivu. Jakými způsoby je možné pracovníky lépe začlenit a procento snížit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bielova, Monika

Práce Jana Bednáře splňuje požadavky pro vypracování diplomové práce. Práce je po formální stránce přehledná. Teoretická část je dělena do přehledných celků, které na sebe plynule a logicky navazují. Po obsahové stránce jsou obě části vyvážené. Praktická část pak vhodně využívá a pracuje s poznatky definované v teoretické části. Práce plní zadané cíle, ale některé návrhy by si však zasloužily podrobnější zpracování. Autor si je vědom nejen přínosů, které jeho návrhy mohou mít, ale zmiňuje i rizika, která by aplikace doporučení obnášela.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111163