KOČAŘÍK, D. Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Diplomová práce naplňuje hlavní cíl na dostatečné úrovni. Některé z dílčích cílů nejsou zcela naplněny dle popisu v zadání. Jednotlivé části diplomové práce jsou propojeny, nicméně působí disproporčně a je dán menší důraz na propracování konkrétních návrhů ve vazbě na popisovanou teorii a zjištěné výsledky. Shrnutí na konci práce zhodnocuje ekonomický přínos z realizovaných změn retrospektivně místo predikce předpokládaných příjmů z návrhů. Otázka č. 1: Vysvětlete návrh průběhu zakázky, která je popsána v tabulce 12 (str. 74). Jedná se o návaznost na časový průběh nebo kompetencí zaměstnanců? Otázka č. 2: Jak jste stanovil průměrnou hodnotu zisku cca 20% z výnosů (viz tabulka č. 14; str. 79)? Jak je chápán "zisk" v této tabulce? Otázka č. 3: V práci konstatujete, že změny uvedené v návrhu "byly započaty již v minulosti a dle harmonogramu také dokončeny" (str.78). Kdy se tedy skutečně začali tyto změny implementovat ve společnosti? Časový harmonogram v návrzích práce neobsahuje žádné konkrétní časové jednotky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Práce splňuje stanovené dílčí cíle na dostatečné úrovni pro naplnění hlavního cíle v podobě návrhu expanze vybrané malé společnosti na intrakomunitární trh. Úroveň hodnocení byla snížena zejména z důvodu absence komparace forem expanze do vybraných států. Návrhy v oblasti strategického rozvoje společnosti postrádají zakomponování realizace změn do přijaté varianty strategie, cílů a jejich návaznosti na další části společnosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D V práci jsou použity standardní metody strategického řízení pro posouzení situace vybraného podniku formou sekundárních dat, které jsou zpracované na dobré úrovni. Je škoda, že autor neuplatnil jiný přístup ke sběru dat a analýze zahraničního trhu, jak popisuje v kapitole 1.3.3. I když jsou v práci užity dobré analytické metody pro řešení problematiky, autor opomíjí někdy důležité faktory (v rámci SLEPT např. vývoj kurzu CZK/EURO apod.), které mají dopad na podnikání nebo cenu služeb ve vztahu k zahraničí. S tím souvisí i to, že ve výsledné SWOT matici se objevují i faktory, které nebyli předmětem analýz. U vnitřní analýzy je místo popisu současné strategie popis nové a další alternativy (prolínání analýzy s návrhy). Návrhy taktéž ne zcela naplňují postup nebo metodiku strategického řízení, kterou autor popisuje v teoretické části práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska odbornosti a schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je práce na dobré úrovni a v textu se projevuje zkušenost a odborná praxe autora. U některých zjištění z provedených analýz chybí diskuze nebo závěry s ohledem na dopady podnikání u vybrané společnosti (SLEPT, SWOT).
Praktická využitelnost výsledků E Využití návrhů v praxi je na uspokojivé úrovni. Je vidět, že autor práce má reálné zkušenosti s operativním řízením a jednáním s obchodními partnery a jinými stakeholdery společnosti. V návrzích vytýkám celkové zakomponování realizace změn(y) do přijaté strategie, cílů v podobě vývoje obratu a jejich propojení na další části společnosti (např. výroba, personální, obchod), klíčové zaměstnance a následně prováděných kroků implementace. V této podobě působí dílčí návrhy realizace změny chaoticky.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem propojeny, včetně ekonomického zhodnocení návrhů. Vytknout musím "vyčlenění" kapitoly popisu současného stavu a historie společnosti z analytické části práce. Z hlediska formálních náležitostí musím také vytknout formátování některých obrázků a grafů (např. str. 46). Celkovou kvalitu práce snižuje vizuální stránka, formátování a uspořádání textu. Použitá terminologie a odborná jazyková úroveň je na dobré úrovni, nicméně autor při analýze kritické cesty popisuje postup PERT diagramem, který je však ve skutečnosti zpracován metodou CPM.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V práci je s citacemi pracováno na dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kubant, Michal

V rámci zpracování diplomové práce nejvíce oceňuji skutečnost, že byl v průběhu její tvorby celý návrh nové marketingové strategie úspěšně zrealizován, a to dle mého soudu v rekordně krátkém čase s ohledem na náročnost a složitost zavedení zvolené strategie. Nejedná se tedy o pouhý návrh a predikci, ale o ověřenou realizaci, která poskytuje zpětnou vazbu a v ekonomickém zhodnocení jasně ukazuje, že volba strategie v rámci naplnění cíle diplomové práce byla správná a přínosná. Jakožto aktivní podnikatel, mající zkušenosti se zahraničním obchodem v rámci vlastní podnikatelské činnosti, vím, jak je složité proniknout na zahraniční trh a uplatnit se na něm. Z vlastní zkušenosti také vím, že expanze většiny malých firem, z důvodu finančních a časových nedostatků, probíhá metodou pokus / omyl. V této diplomové práci však autor na základě důkladné analýzy navrhnul vhodnou strategii rozvoje společnosti, kterou také naplánoval a zrealizoval i s ohledem na stanovená rizika, čímž také naplnil hlavní cíl práce. Přínos diplomové práce je evidentní, jelikož navržená strategie přinesla firmě zlepšení ekonomické situace a zvýšení zisků, což je pro úspěšnost podnikatelské činnosti naprosto klíčové. Tuto diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111040