BRADÁČOVÁ, N. Spokojenost zákazníků fitness centra a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků fitness centra a následně návrhy na její zlepšení. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve fitness centru, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a podmínky realizace. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí centra autorkou. Diplomantka pracovala samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka ve své práci zvolila metody odpovídající zaměření práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka je schopna popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz (včetně dotazníkového šetření) a odpovídají současné situaci fitness centra. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů, kontroly plnění návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá odpovídající terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající diplomové práci. V předložené práci oceňuji systematicky zpracované analýzy a dobře provedený a zpracovaný výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků. Analýzy jsou přehledně shrnuty a jsou vyvozeny odpovídající závěry. Předložené návrhy respektují závěry z analýz, jsou v souladu se stanovenými cíli a jsou zpracovány ve formě realizačního plánu, včetně časového harmonogramu a ekonomického zhodnocení. Jsou rovněž doplněny analýzou rizik realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110548