POLÁČKOVÁ, P. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti jsou logicky a přehledně propracovaná. Návrhová část obsahuje časové hledisko, finanční rámec, personální zajištění a analýzu rizik, což umožňuje snadnější implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Je finanční ohodnocení zaměstnanců Adidas Outlet Store Hatě dostatečné a motivující? Jaké další zaměstnanecké benefity byste navrhla pro zvýšení zájmu potencionálních kvalifikovaných pracovních sil a zvýšení spokojenosti stávajících zaměstnanců?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing. Jitka Veselá, Ph.D

Autorka se v práci zabývá hodnocením spokojenosti zákazníků prodejny Adidas v outletovém centru Freeport. V rámci analýzy používá standardních metod a na základě výsledků z nich vyvozuje závěry, které jsou obsaženy v návrhové části práce. Výsledky jsou v dostatečném rozsahu, u některých bych ocenila jejich vyšší vbyužitelnost v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109709