VOJÁČEK, F. Návrh komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Jaký je zájem o sportování mezi studenty? 2) Jsou náklady na pořádání konference adekvátní (s. 88)? Z čeho vycházíte?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomant zpracoval diplomovou práci na vysoké úrovni a tím také dosáhl stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Základní podoba zvoleného postupu odpovídá tématu práce. V rámci analytické části je však slabě popsána oblast dodavatelů, která představuje jeden z hlavních vnějších faktorů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V provedených analýzách chybí některé výsledky, které ovlivňují dosažené výsledky a následně i jednotlivé návrhy.
Praktická využitelnost výsledků D Některé návrhy jsou formulovány v podobě nápadu než reálného návrhu (např. kap. 4.3). Před samotnou realizací diplomové práce je vhodné rozpracovat uvedené "návrhy" včetně případné vizualizace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z hlediska formálních požadavků obsahuje diplomová práce chyby (kvalita některých obrázků, překlepy), které v celkovém měřítku nesnižují kvalitu diplomové práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na vyčerpávající úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rucki, Kristýna

V dnešní hektické době, kdy zdraví a zdatnost člověka jsou předpokladem kvality života, výrazně oceňuji zahrnutí duální kariéry do diplomové práce autora. V zemích EU je obvyklé rozvíjet duální kariéru a přípravu sportovců na jiné pracovní postavení po ukončení sportovní kariéry. Touto problematikou se mimo jiné zabývá i strategický dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Koncepce podpory sportu 2016 – 2025“. V práci jsou přehledně uvedeny konkrétní návrhy vylepšení komunikačního mixu, postupy i časová osa zavedení do praxe. Sportovní prostředí prochází velmi dynamickým vývojem, je specifické a živé. Podpora komunikačního mixu je tedy pro zajištění chodu sportovní organizace téměř nezbytná. Práci shledávám originální, výborně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110944