CHMELOVÁ, V. Zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců ve výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Studentka prokázala, že je schopná koncepčně zpracovat definovanou oblast managementu. Její práce je postavená nejenom na teoretických základech, ale jasně prokazuje profesní zkušenost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Splnění stanovených cílů B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pecka, Martin

Jako zaměstnanec firmy Eurom musím konstatovat, že z celé diplomové práce je patrná pisatelčina znalost místních poměrů a praktická zkušenost s personální činností. Je vidět, že ví o čem píše. Bylo by skvělé mít v podniku personalistku, která by se takto důkladně a s takovou péčí mohla věnovat své práci. Návrhy jsou konkrétní, realistické a motivující. Argumenty pro jednotlivé návrhy jsou velmi pragmatické. Byl-li bych na místě zaměstnavatele, jistě bych se těmito návrhy minimálně vážně zabýval. Každý z návrhů samozřejmě znamená náklady navíc. Ale už například aplikace "Sick Days", by možná mohla být, v konečném důsledku, pro firmu výhodná i finančně, pokud by zabránila "lokální epidemii". Realizace "Plánu osobního rozvoje" v Euromu by mohla znamenat větší administrativní zátěž, ale také průlomovou péči o zaměstnance. V některých místech diplomové práce mne napadalo, jestli textu není zbytečně moc, ale to už je, bohužel, obecný jev tohoto typu textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112037