BEZRODNÝ, R. Bezpečnost pásové pily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student úspěšně splnil všechny body zadání. Při práci postupoval samostatně a pravidelně konzultoval dosažená dílčí řešení své práce. Pro praktické uplatnění dosažených výsledků by však bylo potřeba provést ještě drobné úpravy (např. v zapojení uvedeném v nečíslovaném obrázku na str. 92). I přes tento nedostatek však student prokázal svoji schopnost řešit inženýrské úlohy související s bezpečností výrobků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, František

Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu požadavků na bezpečnost pásové pily, vytvoření požadavkových listů pro podporu rozhodovacích procesů při konstrukci a navržení některých konkrétních aplikací pro vybranou pásovou pilu. První kapitola obsahuje úvod do problematiky řešeného zadání. Druhá kapitola obecně zpracovává legislativní požadavky na strojní zařízení definované z pozice Evropské unie. I když se kapitola jeví jako obecný popis, diplomat již některé části zaměřuje přímo na vybrané zařízení pásové pily (viz. str. 15). Dle mého názoru by bylo lepší z důvodu přehlednosti, kdyby diplomat zde uvedl pouze zkrácený obecný výčet požadavků a vlastní propojení s řešením uváděl až v následujících kapitolách, jelikož některé popisované požadavky se liší dle toho, zda se jedná o automatické, poloautomatické nebo ruční zařízení. Kapitola třetí zpracovává rešerši v oblasti navazující národní legislativy. Čtvrtá kapitola obsahuje zevrubný popis harmonizovaných norem a jsou zde definovány relevantní normy, které budou dále používány k vlastní práci při řešení zadání. Zde bych měl připomínky k formátování odstavce, kde kapitola 4.2. je dosti nepřehledná, některé normy jsou zvýrazněny, ale chybí popis, z jakého důvodu tomu tak je. Pátá kapitola již obsahuje informace, vztahující se ke konkrétnímu řešeném případu bezpečnosti pásové pily. Na začátku je stručně rozepsán postupu procesu snižování rizik, jek je definován normou. Zde bych měl pouze připomínky k některým formulacím jako např. „Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření“ nebo „Bezpečnostní ochrana“, které nejsou moc srozumitelné. V kapitole 5.2 s názvem „Identifikace nebezpečí u pásové pily ARG 220“ by bylo lepší použít jiný název, jelikož nikde v odstavci žádná relevantní nebezpečí nejsou uvedena, ale nachází se zde blokové schéma reprezentující vazby jednotlivých části strojního zařízení. V celé kapitole jsou také obsáhle popsány požadavky na pásové pily. Bohužel zde není provedeno strukturování např. dle toho, k jakým typům strojů se požadavky pojí (automatické, poloautomatické nebo ruční zařízení), což má za následek nepřehlednost textu. Např. v kap. 5.8. je uveden Automatický režim, kterým konkrétně uváděná pila určitě nedisponuje. Také zde lze najít i obecně zavádějící formulace jako např. v kap. 5.8.2. „Slouží pro seřizování stroje při sníženém riziku.“, kde není vysvětleno, jak seřizovací režim snižuje riziko. Dále by bylo záhodno, aby diplomat věnoval větší pečlivost formátování textu, jelikož od kap. 5.10. pravděpodobně došlo k posunutí číslování kapitol. Např. kap. 5.10.3. „Blokování ovládání“ logicky nespadá pod nadřazenou kapitolu 5.10. „Další mechanická nebezpečí“. Tento problém, dle mého názoru, nastává i u kapitol dalších. Obdobné „nelogičnosti“ se objevují i dále např. kap. 5.15 a podkap. 5.15.2, 5.15.3 atd., kde jsem nenašel souvislost proč je „Nebezpečí způsobena zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci“ podkapitolou „Nebezpečí způsobena zpracovávanými materiály nebo látkami“ apod. Dále se zde nachází různě „roztroušené kapitoly“ odkazující se na konkrétní stroj, ale z textu není zřejmá návaznost na uváděné nebezpečí. Např. kap. 5.10.9 „Popis upínacího zařízení pásové pily PILOUS ARG 220“ je uváděna za kapitolou kap. 5.10.8. „Preventivní údržba“, což dle mého názoru logicky nesouvisí a předpokládám, že zařízení tohoto typu má předpis preventivní údržby, který se ovšem nikde v práci neobjevuje. Takovýchto typů uváděných obecných nebezpečí lze nalézti v práci mnohem více. V kapitole šest diplomat popisuje vytvořené požadavkové listy a vytvořenou mapu procesu konstrukce pásové pily, kde by bylo opět přehlednější do těchto listu doplnit pro jaký typ stroje (automatický, poloautomatický nebo ruční) je požadavek platný. Sedmá kapitola se zabývá návrhem vybraných bezpečnostních opatření, a to jmenovitě pro funkci nouzové zastavení, zastavení pilového pásu v závislosti na dojetí na koncovou polohu při řezání a bezpečnostních požadavků na potřebnou plochu. U prvních dvou opatření jsou zde vybrány potřebné komponenty a pro tyto komponenty je proveden výpočet způsobilosti navrženého obvodu dle požadavků normy ČSN EN ISO 13849-1:2017. Práci v kapitolách 8 a 9 doplňuje „Zhodnocení a diskuze“ a „Závěr“. Zde bych měl připomínku k elektrickému schématu na straně 88, které by mělo být podrobnější, jelikož uvedené schéma je velmi zjednodušené a stálo by za úvahu jej rozšířit. Grafická a stylistická úprava předložené práce je dostačující a bylo by dobré věnovat více pozornosti členění odstavců, gramatice a některým uváděným termínům např. kap. 5.15.4 (samec – samička místo vidlice-zásuvka). Práce rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109086