ZBORNÍK, R. Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

vV úvodu práce je přehled technologie výroby papíru s vyznačením řešeného uzlu. Navazuje popis konstrukčního návrhu rámu. Stěžejní část práce představuje pevnostní kontrola navržené konstrukce. Zde je patrný výrazný nepoměr mezi prostorem věnovaným analytickému řešení (i rozsahu všech předchozích kapitol) a řešení výpočtového modelu pomocí MKP. Práce je zpracována poměrně dobrým způsobem, přesto se v ní autor dopustil některých pochybení. K práci mám zejména tyto připomínky: - u analytických výpočtů průhybů pro dosazení nejsou použity konzistentní jednotky, - je použit nepříliš přehledný způsob zápisu velkých čísel, dále počet zobrazených vs platných čísel, - nevyhovující popis výpočtového modelu (chybí pohledy na celkový model, nejsou uvedeny některé významné okrajové podmínky úlohy), - nevhodné zobrazení výsledků napjatosti (legenda neodpovídá použitým materiálům a navíc je u každého výsledku rozdílná). I přes uvedené výhrady má práce dobrou úroveň a je v souladu se zadáním. Diplomant ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Vlastní přínos a originalita A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zapletal, Zdeněk

Student na začátku správně popisuje nejprve základní princip a poté zevrubně jednotlivé části papírenského stroje. Postupně se citlivě dopracovává až k hlavnímu tématu své diplomové práce a to je návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje z hlediska úspory času při výměně plstěnce. Navržené řešení s použitím cantileverových nosníků nesoucí klíčové prvky rámu nosné konstrukce tento cíl splňuje. Zároveň je zde dobře popsána anylýza problému se starým řešením. Následný výpočet ověřuje funkčnost cantileverových nosníků a navíc je doplněn i řešením pomocí MKP. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Zdeněk Zapletal Papcel Litovel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108709