HANYCH, L. Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nahodil, Petr

Zpracování diplomové práce naplnilo cíle zadaní. Student realizoval měření, na univerzálním soustruhu ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o.. Během testování stroje provedl různá měření sledující vliv brousícího vřetene na chování koníku stroje při broušení. Tato měření pak analyzoval ve virtuálním analyzátoru VA4 pomocí moderních metod diagnostiky, které pak vyhodnocoval v programu DDS. V teoretické části velice dobře popsal vlivy a mechanizmy, které mají vliv na vibrace stroje při broušení a tím i na kvalitu obráběného dílce. Dále provedl vyhodnocení vibrací stroje dle platných norem. Student velice dobře pracoval s literaturou, ze které čerpal v teoretické části. Ve výsledku navrhl opatření použití vyvažovací hlavy pro eliminaci vlivu nevyváženosti brousícího kotouče. Předložená diplomová práce je přínosem pro firmu, zvláště pak v oblasti řešení kvality obráběných dílců na měřeném stroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlach, Radek

Předložená práce popisuje vlivy vibrací brousicího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení. Práce je řešena pro firmu SIEMENS Drásov, kde byl vznesen požadavek na diagnostiku vibrací a návrh opatření zajišťující zlepšení přesnosti během procesu broušení. Práce má 58 stran, obsahuje úvod, 8 kapitol, závěr a má dobrou úpravu. Práce je psána srozumitelně a dobře strukturovaně, což svědčí o dobré orientaci studenta v dané problematice. Hodnocení práce: Všechny cíle práce byly splněny. Více jak polovina práce je věnována teorii vibrací z hlediska jejich příčin a terminologie. Jde sice a dobře provedené pojednaní o vibracích, ale rozsah je příliš velký na úkor praktické části. Navíc do praktické části nespadá obecný popis firmy, pro kterou byla tato práce řešena. Dále již jsou v praktické části provedena měření pro posouzení vlivů vibrací v provozu a analýza naměřených dat, kterou je možné považovat za přínosnou. Poslední část, která by měla být stěžejní je návrh modernizace procesu broušení v daných podmínkách. Tato část je popsána na třech stranách, kdy je převážně uváděn pouze popis jednotlivých přístrojů a snímačů bez zdůvodnění jejich výběru. Zde by měla být na základě naměřených dat a jejich zhodnocení uvedena zdůvodnění proč byla takhle navržena modernizace procesu. Hlavním přínosem práce je zjištění a analýza příčin vibraci během procesu broušení na základě provedených měření. Závěr: Diplomová práce pana Libora Hanycha splňuje všechny předepsané náležitosti. Diplomant prokázal schopnost řešit praktický problém na velmi dobré technické úrovni. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení práce B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109253