KŘÍŽ, R. Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Doman, Jozef

Práca pána Kríža sa zaoberá rešeršou problematiky hluku turbodúchadiel spaľovacích motorov. Autor práce v kapitole 1.vypracoval rešerš z oblasti konštrukcie turbodúchadiel a opísal činnosť turbodúchadla. Kapitola bola spracovaná podľa dostupnej literatúry s príslušnou úrovňou technických znalostí z oblasti turbodúchadiel. Základne pojmy z akustiky, akustické veličiny a teóriu vzniku zvuku autor spracoval v nasledujúcej kapitole. V kapitole zaoberajúca sa meraným akustických veličín autor práce opisuje princíp, podmienky, metódy a prístroje merania akustických veličín, ale neuvádza základnú schému meracieho reťazca. Analýzu pôvodu vzniku hluku v turbodúchadlách autor opísal na základe použitého informačného zdroja, ale nevyjadril vlastné stanovisko ku každému typu hluku. Experimentálne metódy merania hluku turbodúchadiel, ako opisuje autor, sú predmetom interných noriem výrobcov turbodúchadiel. Nedostatočné podklady k spracovaniu spôsobili fakt, že autor vypracoval kapitolu na základe dostupných podkladov s príslušnou kvalitatívnou úrovňou. Simulačné metódy hluku sú v práci spracované čiastočne. Teóriu simulácie hluku prostredníctvom výpočtovej techniky autor mohol rozpísať rozsiahlejšie. Autor navrhol v práci určitý počet konštrukčných úprav ovplyvňujúcich hluk turbodúchadiel. Posúdenie vhodnosti navrhovaných konštrukčných úprav bude potrebné overiť simulačnými a experimentálnymi metódami. Na základe uvedeného práca formálne splnila ciele a požiadavky kladené na záverečnú bakalársku prácu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Závěrečná práce pana Kříže se zabývá problematikou hluku turbodmychadel formou rešerše exitujícího stavu s určitým vlastním přínosem. Celkový rozsah práce je 52 stran. Práce vhodně reaguje na zadané cíle, využívá převážně relevantní informační zdroje. Lze rozporovat způsob citování literatury, vhodnější je po prostudování několika zdrojů sepsat myšlenky autora a citovat pouze u některých tvrzení (fakta, závěry, hodnoty apod.) než předkládat celé odstavce a ty citovat. Některé anglické pojmy jsou nepřeložené, což však na druhou stranu lze pochopit u obzvláště pojmově složitého vyjadřování v problematice popisu hluku. Nicméně některé pojmy nejsou technický zcela správně (např. kap. 1), občas se vyskytují drobné překlepy. Kvalita obrázků je průměrná. Cíl „Posouzení vhodnosti navrhovaných úprav“ je popsán pouze stručně. Například není zřejmé, zda v závěru uvedené úpravy oběžného kola (kap. 5.3) jsou dílem autora, nebo převzaté, nebo na základě převzatých podkladů. Kap. „Závěr“ je sepsána nevhodně, jedná se spíše o souhrn. Práci však přes výše zmíněné hodnotit pozitivně, student nastudoval dostatečné množství informačních zdrojů a představil některé své závěry. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že student jednoznačně splnil požadavky kladené na bakalářkou práce rešeršního charakteru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108903