VANĚK, D. Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem teleskopické nápravy podvozku senážního vozu. V úvodní části práce jsou představeny senážní vozy řady Primo a Faro a je představen a detailně popsán vlastní konstrukční návrh nápravy. V následující části je řešena problematika svahové dostupnosti. Stěžejní část práce představuje samotná pevnostní analýza zpracovaná s pomocí MKP. Práce je zpracována velmi pečlivě, přehledně a je logicky členěna. K práci nemám vážných výhrad. Celkově má práce vynikající úroveň a je plně v souladu se zadáním. Diplomant ve své práci prokázal dobré znalosti studovaného oboru a tím schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juzek, Jiří

Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy pro menší senážní vozy řady Primo a Faro firmy Pöttinger. Student velice schopně navazuje a dále optimalizuje zadaný koncept teleskopické nápravy. Navržená konstrukce vykazuje výborné technické znalosti, stejně jako slušný přehled o dostupných řešeních teleskopických náprav. Vytknout se dá pouze složitost některých konstrukčních detailů, které by bylo třeba před uvedením do praktické sériové výroby optimalizovat a zjednodušit s ohledem na náklady výroby. V diplomové práci jsou kvalitně zpracovány a přehledně zaznamenány výsledky posouzení svahové dostupnosti stávající a teleskopické nápravy. I když lze v praxi očekávat vyšší hodnoty svahové dostupnosti senážních vozů, pro danný extrémní kombinaci podvozku a nástavby stroje jde o důvěryhodný výsledek. V práci je zpracována pevnostní analýza rámu stávajícího podvozku a jeho následná optimalizace s porovnáním dosažených výsledků. Kladně lze hodnotit rozsah zatěžovacích stavů i zadání okrajových podmínek. Větší důraz by mohl být kladen na detailní zobrazení průběhu napětí v kritických místech konstrukce. Zajímavým výstupem práce jsou opatření vyplývající z pevnostní analýzy, které mohou v praxi znamenat vylepšení konstrukce podvozku. Celkově je možné práci považovat za solidní základ pro další vývoj či stavbu prototypu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105869