JANDA, O. Využití pájek s vyšší teplotou tavení u hybridních integrovaných obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Otáhal, Alexandr

Student měl za úkol vytvořit experimentální pájecí nástroj určený pro kontaktní tvrdé pájení. Zadání splnil v plném rozsahu a po celý semestr docházel pravidelně do laboratoří a na konzultace. Svým konstruktivním přístupem řešil nastalé problémy jak při návrhu, tak i při konstrukci. Na konenčné verzi pájecího nástroje student nastavil, odzkoušel a optimalizoval proces tvrdého pájení. Výsledné spoje podrobil tahovým a střihovým zkouškám. V závěru práce provedl měření praskání keramických substrátů za vyšších teplot se dvěma provedeními topných elementů. Výsledky jsou přínosné, avšak nebyly plně vyhodnoceny. Psaná forma bakalářské práce je dobře členěna. V některých částech textu mohly být použity vhodnější jazykové prostředky, ale i přes tyto nedostatky je práce na velmi dobré úrovni. V teoretické i praktické části student používal relevantní zdroje. Hodnotím známkou A (94 b) a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Jankovský, Jaroslav

Předložená bakalářská práce je velmi dobře graficky zpracována. Bohužel její úroveň částečně snižuje přítomnost jazykových chyb (většinou ve shodě podmětu a přísudku). Po odborné stránce je technologie tvrdého pájení na vrstvy cca 10um na keramice velmi obtížná oblast a student se do ní pustil originálním způsobem. Dosažené výsledky pevnosti spojů jsou překvapivé. V závěru práce bych očekával trochu rozsáhlejší počet vzorků a jejich preciznější vyhodnocení. Rovněž měření praskání keramiky následkem teplotního šoku je velmi zajímavé a zasloužilo by si rozsáhlejší počet měření se statistickým zpracováním. Během práce prokázal student rovněž dobrou manuální zručnost, která je u takových témat podmínkou.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 111760