BOTEK, L. Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Knobloch, Jan

Student na své bakalářské práci pracoval velmi samostatně a aktivně, pracoval s doporučenou literaturou, docházel na konzultace a dbal doporučení vedoucího. Velmi samostatně a správně navrhl schémata a desky plošných spojů, zručně je osadil a vyrobil indukční součásti. Všechny úkoly plnil dle zadání a přes nezdary během oživování měniče bylo zařízení oživeno. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Folprecht, Martin

Student Lukáš Botek se ve své bakalářské práci zabýval návrhem a realizací jednočinného propustného měniče sloužícího jako stejnosměrný zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů. Měnič je napájen z trojfázové sítě 3 x 400 V. Výstupní stejnosměrné napětí je regulovatelné v rozsahu 10 až 150 V s maximální hodnotou výstupního proudu 20 A. V první části práce je čtenář seznámen s jednotlivými metodami galvanického pokovování. Následuje návrh výkonové části měniče: vstupního šestipulsního usměrňovače s podkritickou kapacitou, impulsního transformátoru, výstupního LC-filtru, dále dimenzování polovodičových součástek a výpočet ztrátového výkonu v nich. Řídicí část měniče využívá integrovaný obvod UC3845. Realizaci měniče dokumentují fotografie v další části. Poslední část práce je věnována ověření parametrů zdroje, z přiložených oscilogramů je patrné, že měnič se podařilo úspěšně oživit. Práce je podle mého názoru velmi zdařilá a obsahuje jen několik drobných chyb, které její kvalitu nijak nesnižují. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 99 body, tedy známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 108874