ŠTEFANOVIČ, P. Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klement, Josef

Diplomová práce Petera Štefanoviče splňuje cíle zadání v plném rozsahu. Diplomant při jejím zpracování postupoval velmi aktivně a pravidelně využíval konzultací s vedoucím DP. Zvládnutí problematiky nárazových zkoušek i nedestruktivních metod je dostatečně podloženo seznamem literárních zdrojů. Pro výrobu kompozitních vzorků a stavbu zkušebního zařízení použil diplomant vhodné úsporné metod. Použité metody zpracování jsou v práci popsány velmi podrobně. Případné rozdíly oproti normalizačním podkladům jsou dostatečně zdůvodněné. Práce je napsána přehledně, na dobré formulační a jazykové úrovni. Diplomová práce může být využita jako základní materiál pro případný další výzkum dynamických vlastností kompozitních materiálů na Leteckém ústavu. Poznatky získané z aplikace termografie pro nedestruktivní identifikaci poškození mají v rámci kompozitních leteckých konstrukcí širší obecné využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jetela, Václav

Z předložené práce je patrný značný objem času a úsilí, které byli investovány ve prospěch její tvorby a splnění všech bodů zadání. Práce je psána čtivě a autor v textu nenechává prostor pro nezodpovězené otázky. Dosažené výsledky jsou náležitě komentovány a jsou vyvozeny patřičné závěry. Neskrývaně jsou taktéž zmíněny limity samotné práce i použitých metod. Grafická a formální úroveň práce je na vysoké úrovni. Jedinou výtku bych měl k termoviznímu měření. Pro důkladnější analýzu podpovrchových vad a zhodnocení použitelnosti metody je vhodné provést řadu měření na kalibračních vzorcích. Diplomovou práci Petera Štefanoviče hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109672