RAČANSKÝ, D. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP SEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Josef

Diplomant se v práci zabýval problematikou detekce signálních elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu, pracujícím při vyšším tlaku v komoře vzorku (VP SEM). Cílem práce bylo stanovit vhodné pracovní podmínky pro detekci sekundárních elektronů scintilačním detektorem na základě vyhodnocení závislosti velikosti signálu na tlaku vodních par a posoudit vliv velikosti průměru otvorů clon v systému diferenciálního čerpání detektoru na detekovaný signál, resp. na pracovní podmínky. Úvod teoretické části práce diplomant zaměřil v souladu se zadáním práce na problematiku generace signálních elektronů po dopadu svazku primárních elektronů na vzorek, následně se věnoval rastrovací elektronové mikroskopii a detekci signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku. V experimentální části práce je popsáno měřicí pracoviště a použitý vzorek, je zde uveden způsob měření proudu primárního svazku elektronů a hodnocení úrovně signálu ze vzorku. Výsledky prováděných experimentů sloužících k vyhodnocení velikosti detekovaného signálu v závislosti na tlaku vodních par v komoře vzorku jsou pro měnící se pracovní podmínky a pro dvě různé velikosti otvoru clony C2 přehledně uvedeny, včetně komentáře a vyhodnocení, v kap. 6.2 a 6.3. Diplomant se vcelku aktivně zapojil do experimentálních prací na pracovišti environmentální rastrovací elektronové mikroskopie, úrovni práce by prospělo hlubší proniknutí do řešené problematiky a orientace v ní. Na práci je patrné i menší využití cizojazyčných literárních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Čudek, Pavel

Diplomant se ve své práci zabývá scintilačním detektorem sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop pracující s vyšším tlakem v komoře vzorku mikroskopu. Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Praktická část je přehledná a vypovídá o velkém množství naměřených a zpracovaných výsledků. Úroveň práce snižuje pouze množství stylistických a gramatických chyb a občasná nesrovnalost v použitých zkratkách. Konkrétně se jedná o zkratky SEM, REM a VP SEM, EREM. K práci mám jednu připomínku: Tab. 6.1 je prakticky zbytečná, neboť uvedená nastavení elektrodového systému detektoru pro všechny pracovní tlaky v komoře vzorku mikroskopu jsou stejná. Práce je přínosná pro další experimenty s experimentálním scintilačním detektorem sekundárních elektronů pro VP SEM a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 41105