NOVÁK, S. Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jan

Zadání bylo motivováno zejména odborným zájmem autora. Autor pracoval zcela samostatně. Práce obsahuje poměrně bohatý teoretický základ a také praktické výstupy. Je třeba ocenit zejména to, že řada teoretických poznatků, kterým, jak je zřejmé, autor nejen porozuměl, ale dokázal je i prakticky aplikovat, je nad rámec výuky, kterou student absolvoval. Autor se zcela svobodně rozhodl svoji práci napsat v anglickém jazyce. To svědčí o snaze klást si vysoké nároky a život si nijak nezjednodušovat. I tuto skutečnost je vhodné ocenit a konstatovat, že i splnění tohoto dobrovolného úkolu se autorovi vcelku podařilo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heriban, Pavel

Předložená práce splnila požadavky zadání. Splnění jednoho z cílů, konkrétně „Implementace sinového oscilátoru“, je však možné spíše předpokládat. V práci je uveden jeho matematický popis, ale o vlastní implementaci v ní není zmínka. Pokud tedy tou implementací nebyl míněn uvedený matematický popis. Po formální stránce je na velmi dobré úrovni. Nezvyklé je číslování stran počínaje titulní. Autor jako jazyk práce zvolil angličtinu. Objevují se v ní pro tento typ práce neobvyklé formulace, např. „iterative fashion“ a „in the same vein“. Také „a few advantages“ vyznívá pro jistě pozitivní výhody mírně negativně. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112481