PETRENEC, J. Možnosti replikace rozstřikovacích trysek metodou 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Zadání bakalářské práce pana Petrence je poměrně rozsáhlé a komplexní, zpracování tedy bylo časově náročné, a nebylo možné vždy řešit úkoly do vyčerpávajících detailů. Autor musel, s ohledem na povahu tématu, zpracovat větší množství převážně cizojazyčných zdrojů. V některých bodech řešení se potýkal s nedostatkem literárních podkladů. V práci postupoval logicky a postup práce s vedoucím dobře komunikoval.. Mohl však lépe zvládnout časové rozvržení řešení. Student práci řešil v souladu se zadáním, výsledky jsou původní a hodnotné. Kladně hodnotím celkový přístup studenta a jeho cílevědomé úsilí při řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malý, Milan

Předložená bakalářská práce se zabývá možností 3D tisku tlakových vířivých trysek. Je to aktuální a zajímavé téma, které autor zpracoval na 56 stranách za použití velkého množství především cizojazyčných zdrojů. V práci nejprve rozebírá různé metody 3D tisku, ze kterých následně vybral 3 teoreticky použitelné pro replikaci trysek, a popsal vlastnosti výtisků z nich. Rovněž se pokusil odhadnout výrobní faktory, které mají negativní vliv na kvalitu spreje, jako jsou geometrické nepřesnosti či drsnost povrchu. V příloze jsou výkresy dvou dílů trysky a 3D model připravený pro tisk trysky. Práce také odkrývá řadu bílých míst ve výzkumu tlakových vířivých trysek, nicméně je škoda, že se nepodařilo splnit nepovinný bod, a to zhotovení a otestování vytisknuté trysky. Graficky je práce na velmi dobré úrovni, obrázky jsou názorné a s českými popisy. Členění práce je logické, text je ale místy hůře srozumitelný a obsahuje překlepy (např. májí) a gramatické chyby hlavně v čárkách. Práce je přínosná a dle mého názoru kvalitní, danou problematiku řeší dopodrobna. Přesto její úroveň snižuje několik drobností: Některé obrázky mají nízké rozlišení, a jsou proto málo přehledné. Citace se obvykle píší jako součást věty, tj. před tečku, navíc nejsou v práci psány jednotně. Tvrzení, že s rostoucí drsností povrchu roste průměr vzdušného jádra (str. 25), je chybné, v citovaném článku uvádějí opak. Rovněž nesouhlasím s tvrzením, že prvotní zvýšení viskozity vytvoří jemný film na stěnách, což má dle autora za následek snížení tření (str. 25). V citovaném zdroji se mi nepodařilo tuto informaci nalézt. Zdroj uvádí pouze, že s rostoucí viskozitou roste tření. Nerozumím tomu, proč ve výkresu druhé části trysky nejsou tangenciální porty ve stejné rovině jako zadní stěna vířivé komory, ale jsou o malý kousek posunuty. I přes tyto vesměs drobné výtky považuji práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 107876