BRACEK, D. Hodnocení a odměňování projekčních prací u provozovatele distribuční soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student David Bracek vypracoval bakalářskou práci s názvem: Hodnocení a odměňování projekčních prací u provozovatele distribuční soustavy. Práce byla zadána firmou E.ON, a. s. Práce se zaměřuje na hodnocení projekčních prací. Porovnává přístupy přes sazebník UNIKA a projektové dokumentace. První část práce se zabývá teoretickou částí, ve které se student zaměřuje na pojem projektant a co vše musí splnit (standardy). Další část práce se zabývá konkrétním projektem, který je posuzován třemi případy, mezi kterými se hledají minimální náklady. Po typografické stránce je práce na dobré úrovni. Student musel projít poměrně hodně dokumentů, které se standardně nevyučují. Literární rešerše je dostatečná. Jen škoda tisku, kdy práce je tištěna oboustranně, ale tomuto rozložení neodpovídají rozměry okrajů. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Štajner, David

Viz příloha v pdf.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 110813