KOVÁČ, F. Měření parametrů trojvinuťového transformátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Frederika Kováče se zabývá problematikou trojvinuťových transformátorů a měřením jejich parametrů. V teoretické části autor uvádí základní vlastnosti transformátorů a jejich dělení. Dále se zaměřuje na vlastnosti trojvinuťového transformátoru a popis způsobů měření a výpočtů jeho parametrů. V praktické části práce student popisuje navržené měřící pracoviště, celý postup měření a výpočtů a komentuje zjištěné výsledky. Závěrem je poté uveden laboratorní návod. V bakalářské práci jsou důležité informace popsány podrobně a je zvolen vhodný sled kapitol. V některých kapitolách nejsou dodržena pravidla psaní technického textu a zřídka se zde vyskytují i gramatické chyby. Hlavním přínosem práce je zpracování přehledu o způsobech měření parametrů trojvinuťových transformátorů a vytvoření laboratorního návodu pro tato měření. Výstupy z této práce budou použity při výuce na UEEN FEKT. Velmi kladně poté hodnotím přístup studenta k vypracování práce a jeho samostatnost při řešení vzniklých problémů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 95 body – A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bukvišová, Zuzana

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá měřením parametrů trojvinuťového transformátoru a následném návrhu laboratorní úlohy. V úvodu je čtenář seznámen s principem fungování transformátoru, jeho parametry a způsobem jejich měření. Text je členěn přehledně a obsahuje pouze minimum stylistických chyb. Praktickou část práce tvoří návrh měřicího pracoviště a popis provedeného měření, poté následuje sestavení laboratorního návodu k úloze. Student se s problematikou měření parametrů transformátoru dobře seznámil a byl tak schopen vytvořit poměrně srozumitelný laboratorní návod. Práce se dobře čte a jednotlivá měření jsou v textu vhodně popsána. K práci mám několik připomínek: - V seznamu symbolů a zkratek je u zdroje napětí uvedena jednotka A a u úbytku napětí W, - V teoretickém úvodu se občas objevily malé chyby v indexech, - U popisu použitých přístrojů autor zapomíná psát mezery mezi číselnou hodnotou a její jednotkou, - V tabulkách 2.1 a 2.2 by mělo být v záhlaví uvedeno „chyba“, ne „přesnost“. Celkově však hodnotím tuto bakalářskou práci velmi kladně a navrhuji známku A (94 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 110825