VRTĚLKOVÁ, H. Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dobesch, Aleš

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout hardwarové řešení bezdrátového dálkového ovládání OPO laseru EKSPLA NT342b, optimalizovat ho, ověřit jeho správnou funkčnost a vytvořit jednoduché uživatelské rozhraní. Předložená práce v úvodu okrajově nastiňuje problematiku laboratorních laserů, větší část předložené práce se pak věnuje popisu sériové sběrnice RS232 a bezdrátových technologií Wi-Fi a BT. Samotná hardwarová realizace zařízení využívá běžně dostupné komerční moduly, což pro účely řešení bakalářské práce není na škodu. Výsledkem je pak plně funkční a poměrně efektivní realizace samotné hardwarové stránky zařízení. Pro realizace grafického uživatelského rozhraní byl použit program MATLAB, v plné míře dostačující pro tyto účely. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, nicméně obsahuje překlepy a drobné formální nedostatky, což ve výsledku může čtenáři prezentovat některé informace jako zavádějící. Studentka přistupovala k řešení své práce aktivně a zadání práce považuji za zcela splněné. Práci navrhuji k obhajobě s celkovým počtem 79b.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Barcík, Peter

Študentka v bakalárskej práci preštudovala základné vlastnosti laditeľného laseru EKSPLA NT342b a zoznámila sa s jeho ovládaním pomocou zbernice RS232. Ďalej preštudovala princíp komunikácie cez Bluetooth. Prínosom práce je návrh a konštrukcia zariadenia, ktoré umožňuje bezdrôtovo ovládať laserový systém. Súčasťou práce je aj riadiaci softvér navrhnutý v programe MATLAB. Po jeho spustení je možné pripojiť sa z PC k laseru a cez grafické rozhranie ovládať jeho základné funkcie. V závere práce je experimentálne overená funkčnosť celého systému a zmeraný dosah bezdrôtového diaľkového ovládania. Rozsah predloženej bakalárskej práce je dostačujúci a po formálnej a odbornej stránke je práca na dobrej úrovni. Študentka reagovala na všetky body zadania. Predloženú bakalársku prácu doporučujem k obhajobe.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 110414