BLAŽÍČEK, D. Hodnocení povrchových a podpovrchových vlastností obráběného povrchu metodou analýzy Barkhausenova šumu (BNA) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Švejcar, Jiří

Diplomant se musel vypořádat s teoreticky i experimentálně náročnou aplikací metody , založené na analýze Barkhausenova šumu, pro hodnocení integrity povrchu.Po celou dobu pracoval velmi samostatně , včetně interpretace výsledků experimentů a jejich zapracování do diplomové práce. Tento úkol podle mého soudu splnil velmi dobře, včetně splnění všech cílů práce.Diplomová práce jak po stránce věcné náplně tak i kvalitou formální úpravy splňuje nároky kladené na tento typ prací , přičemž její zpracování vyžadovalo jen zcela minimální zásahy ze strany vedoucího .Diplomová práce má navíc potenciál využití jejích výsledků v průmyslové praxi.Celkové tedy hodnotím jak aktivity diplomanta tak i kvalitu jím docílených výsledků známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malec, Jiří

Práce se zabývá výsledky hodnocení stavu povrchu obrobeného dílu z cementační oceli metodou analýzy Barkhausenova šumu a používá velmi moderní a sofistikovaný přístup k řešení problematiky. Autor se na současné poměry velmi málo chlubí tím, že jeho výsledky byly publikovány na nedávných světových konferencích o mikromagnetických metodách. Předložený přístup je aplikovaný a aplikovatelný nejen u výrobců ozubených kol v ČR i SR. Nejpozoruhodnější je experimentálně podložený závěr, že integrita povrchu po hrubém obrábění (frézování) a před chemicko-tepelným zpracováním koreluje se stavem povrchu po finálním broušení. Nejslabším článkem práce je pak poněkud neobratný jazyk a místy zkratkovité formulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109800