MICHÁLKOVÁ, K. Stanovení organických kyselin ve víně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezáčová, Veronika

Studentka Kateřina Michálková předkládá svou bakalářskou práci (BP) na téma „Stanovení organických kyselin ve víně“. Práce byla zaměřena na vypracování literární rešerše na téma „víno“ a stanovení organických kyselin v různých fázích výroby vína. Teoretická část BP je věnována podrobnému popisu látek vyskytujících se ve víně a využité metodě stanovení. Praktická část se zaměřuje na izotachoforetickou metodu stanovení a vyhodnocení získaných výsledků obsahu organických kyselin. Získané výsledky jsou v souladu s teoretickými předpoklady změn obsahu sledovaných analytů během výroby vína. Celá BP byla vypracovávána s nadšením díky osobnímu vztahu k řešené problematice. Během své činnosti v laboratoři byla studentka samostatná, v krátké době získala zručnost při práci s izotachoforézou. Neztrácela optimismus ani při poruše přístroje a dalších problémech. Více než slova byly za studentkou vidět činy. Studentka splnila zadání své BP. Bakalářskou práci vzhledem k přístupu studentky k zadanému úkolu i dosaženým výsledkům hodnotím stupněm A (výborně) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mravcová, Ludmila

Předložená bakalářská práce je členěna podle klasických zvyklostí na fakultě chemické. Zabývá se analýzou organických kyselin ve víně. V teoretické části se studentka zabývá popisem obsahových látek ve víně a také vlivem vína na lidské zdraví. Jen velmi stručně se věnuje analytickým metodám, kde zmiňuje pouze izotachoforézu. Teoretická část se opírá o 20 literárních zdrojů, především knih o víně. Zde bych uvítala širší spektrum citovaných článků. V práci chybí seznam zkratek. V experimentální části jsou souhrnně a přehledně zpracovány získané výsledky, včetně kalibračních závislostí pro jednotlivé organické kyseliny a výpočtu limitů metody. Hodnoty uváděné v tabulkách, které jsou pod limitem kvantifikace by neměla studentka uvádět číselně nebo jen s poznámkou, že jsou pod limitem kvantifikace. Bakalářská práce vyhovuje požadavkům pro diplomové práce na Fakultě chemické VUT v Brně. Doporučuji proto tuto práci k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108131