SKOUMALOVÁ, M. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o výbornou diplomovou práci. Výsledky řešení jsou v plné míře uplatnitelné v praxi. Pro obhajobu nestanovuji žádné doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem DP bylo vypracování podnikatelského plánu pro založení nového podniku. Dle mého názoru byl cíl DP splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A K řešení DP byly zvoleny adekvátní metody řešení na magisterské úrovni. Použití metod je jak v analytické, tak i v návrhové části DP správné.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala řešením DP schopnost správně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky řešení DP jsou v plné míře uplatnitelné v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Formální a grafická stránka práce je na vysoké úrovni a nevykazuje žádné závady.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce obsahuje kvalitní seznam literárních zdrojů. Diplomantka se zdroji v textu též pracovala a správně je citovala.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dubeňová, Romana

Práce mě zaujala. Obsahuje reálný příklad z aktuálního podnikatelského prostředí. V praxi se stává, že si zaměstnanci zakládají vlastní firmy v oboru, ve kterém dosud pracovali u svých zaměstnavatelů. Práce dobře vystihuje důležité úvahy při zakládání firmy. Zdůrazňuje význam marketingového a obchodního plánu, reálný pohled na velikost trhu a posuzuje schopnost firmy se dlouhodobě na tomto trhu pohybovat. Chci zdůraznit, že práce obsahuje výrazné množství přesných tabulkových podkladů. Podnikatelský plán obsahuje všechny podstatné atributy, tržby, náklady, mzdy atd. v detailně rozepsané podobě. V kritérii hodnocení v bodu 3 (Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry) jsem snížila hodnocení na stupeň B. Dle mého názoru jsou navržené podnikatelské ceny nízké. Zároveň bych podnikateli doporučila, aby při koupi hydraulické klece vyžadoval možnost obsluhy v jednom pracovníku, tak aby mohla klec pracovat ve dvou směnách. Využití investovaného kapitálu by se tímto způsobem prakticky zdvojnásobilo. Diplomová práce je praktickým návodem pro podnikatele, který si chce založit vlastní firmu. A při žádosti o financování potřebuje bankovnímu domu předložit ucelený podnikatelský záměr. Na diplomové práci VELICE oceňuji, že se jedná o reálnou situaci a nikoli hypotetický příklad. Samotnou práci to činí zajímavou, čtivou. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108125