ELBL, M. Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Závěrečná práce, jejímž hlavním cílem bylo navrhnout plán na založení a rozvoj podniku, je zpracována pečlivě a naplnila vytčený cíl. Velmi kladně hodnotím aktivní přístup studenta ke zpracování a bezprostřední aplikaci návrhů do praxe. Firma byla již v průběhu zpracování založena a v současné době je plně funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavním cílem absolventské práce bylo vytvořit návrh podnikatelského plánu pro společnost poskytující služby remodelingu lékárenských provozoven působících na českém a slovenském trhu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B K řešení byla zvolena standardní metodika a bylo vhodně postupováno.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Student prokázal velmi dobrou schopnost interpretace získaných dat a následné implementace do praxe.
Praktická využitelnost výsledků A Již v průběhu zpracování závěrečné práce byly návrhy postupně realizovány, firma založena a nyní je v praxi plně funkční.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je zpracována pečlivě, vyskytly se pouze drobné nepřesnosti např. v používání interpunkčních znamének.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B S použitými zdroji bylo pracováno korektně. Vyskytly se drobné nepřesnosti, např. u zdroje číslo 16 v seznamu literatury není uveden název díla kurzívou.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vítková, Danuše

Autor v této diplomové práci nejdříve analyzoval jak interní, tak externí prostředí nově založené společnosti. Tento přehled je poměrně obsáhlý, nicméně pro danou společnost může být velkým přínosem. Dále se již autor velmi přehledně zabývá charakteristikou nově založené společnosti. Za velký přínos považuji viditelné zaujetí a určitou osobní zkušenost s tímto druhem podnikání. Marketingový i finanční plán jsou v práci přehledně členěné a uvedené údaje mají reálný základ, což zvyšuje použitelnost tohoto podnikatelského plánu. Tento obor je velmi specifický a úzce zaměřený, což může pro společnost znamenat jisté ohrožení, a proto bych doporučovala více rozpracovat část, která je zaměřená na analýzu rizik. Formální stránka této diplomové práce je na velmi vysoké úrovni, kdy je vidět snaha o jednotný design a přehlednost. Tato práce splnila cíle, které byly stanoveny a zejména její přínos pro praxi je nezpochybnitelný. Proto tuto diplomovou práci schvaluji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109849