ŠILER, M. Návrh inovační strategie tramvajových vozidel DPMB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Autor ve své diplomové práci řešil v současné době velmi náročný úkol, a to navrhnout inovační strategii tramvajových vozidel DPMB. Je třeba říci, že k tomuto úkolu přistoupil velmi odpovědně. Tomu také odpovídá zvolený postup prací (metod). Výsledky ke kterým autor dospěl, jsou v podnikatelské praxi použitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chaloupecký, Tomáš

Autor práce splnil velmi dobře obsáhlou problematiku strategie obnovy vozidel, jakou tato problematika bezesporu je. Nezaujatým pohledem velmi dobře zhodnotil slabé i silné stránky mající největší vliv na výslednou strategii obnovy vozidel. Analyzoval současnou údržbu tramvajových vozidel i s teoretickými modely a zcela správně vyzdvihnul podstatu problému stanovenou v současnosti pouze na sledování km proběhů vozidel bez komplexního hodnocení stavu vozidla. V práci mohly být ještě pro zajímavost zmíněny aktuální průměrné doby oprav jednotlivých typů vozidel, které hrají svou určitou roli v plánování údržby. Tato problematika je ale poměrně rozsáhlá a závisí na mnoha faktorech a nebyla předmětem práce. Autor se dále rozsáhle věnoval podrobným rozborem všech tratí v rámci všech provozovaných linek ve vztahu k potřebným počtům a typům vozidel. Vypracoval dokonce variantu s předpokládaným budoucím projektem železničního uzlu v Brně. Tyto rozbory jednoznačně vedou v návaznosti na systém údržby k nastavení optimálního systému strategie obnovy vozidel v DPMB, a.s. Autor má také velmi dobrý komplexní přehled problematiky z hlediska dopravního a taktéž výborný odhad cenové politiky při pořizování nových vozidel. Praktický přínos práce se v tomto případě blíží ideálnímu řešení. V praxi je však mnoho faktorů včetně politických, ovlivňujících jednotlivé kroky, které nelze předpokládat v žádném časovém okamžiku. Tímto v žádném případě nesnižuji autorovu kvalitu práce, ale bylo by překvapením, kdyby Dopravní podnik vyplnil vše navržené v této práci. Věřím ale, že velké procento dílčích závěrů bude v praxi využito. Tuto práci hodnotím velmi kladně, autor vypracoval rozsáhlý a podrobný popis dané problematiky s jasnými závěry. Kromě drobných překlepů jsem v této práci neshledal nic, co by bránilo obhajobě. Tuto práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109837