OVSÍK, V. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Ocenění je provedeno technicky správně, nicméně řada parametrů není vhodně podložena, případně práce obsahuje jiné nedostatky (viz výše). K obhajobě přikládám následující otázku: Je výše rentability investic předpokládaná pro druhou fázi reálná, zejména při porovnání s náklady kapitálu? Na základě jakých předpokladů by tento rozdíl byl zdůvodnitelný?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Prognóza tržeb je provedena dle exponenciálního trendu, avšak z textu není zřejmé, co bylo nezávislou proměnnou (čas, HDP...) a jaká byla kvalita proložení dat. Není nijak vyhodnocena vhodnost funkce pro prognózu, navíc je prognózováno na základě šesti minulých let a to na pět let dopředu, přičemž délka minulé časová řada je nedostačující. Prognózované období počítá s poměrně vysokým poklesem pracovního kapitálu, což vede k tomu, že celkový kapitál po celé prognózované období je nižší než v posledním známém roce, zatímco zisk roste vysoko (viz ocenění dle EVA, str. 89). Vzorec pro EVA v roce 2022 (první rok druhé fáze) je chybně popsán (str. 89).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Metoda EVA v cíli práce je zaměněna popisem za metodu Čisté současné hodnoty, dalších částech práce se již tato záměna neobjevuje. Práce obsahuje formulační nepřesnosti typu "příjmy převažují nad výdaji a podnik je ziskový" str. 64 práce. Zisková marže se jeví jako podhodnocena, její hodnota je nižší než historické minimum, přičemž práce neobsahuje vysvětlení. V rámci finančního plánu v položce krátkodobý finanční majetek je hodnota rozdělena na část provozně potřebnou a nepotřebnou - součet dílčích položek však neodpovídá. Pojem časové rozlišení zaměněn za pojem "časové rozdělení" (str. 83)
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Elektronická verze práce je omylem zdvojena.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Citace zdrojů tabulek neodpovídají požadavkům směrnice.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Leitner, Dominik

Autor zpracoval téma ,,Návrh hodnocení podniku výnosovou metodou.” které se dá považovat za vrchol oblasti podnikových financí a pokrývá značnou část obsahu danného oboru. Pro samotné ocenění si autor vybral metody na bázi volných peněžních toků, pomocí kterých jsme schopni věrně stanovit hodnotu zkoumaného podniku ve smyslu tržní hodnoty pro vlastníka/y společnosti. Praktická část práce, z mého pohledu, obsahovala všechny nepostradatelné a stěžejní kroky jako ke definice zkoumaného objektu, analýza makro/ mikro prostředí, analýza a hodnocení finančního zdraví podniku, prognózy relevantních položek a ukazatelů, finanční plánování a samotné ocenění společnosti zvolenými metodami. Zvolenou metodiku a postup řešení tedy hodnotím velmi kladně. Autorovi bych vytkl nedostatky v interpretaci výsledků dílčích analýz, zejména v problematice strategické analýzy, kde jsem postrádal jednoznačné závěry a konkrétní komentáře k vlivu jednotlivých segmentů na hodnocený podnik. V oblasti finanční analýzy byli některé komentáře v rozporu s dosaženými výsledky. Pro zkvalitnění celkového výstupu a zpřesnění výsledku bych rád doporučil změnu v oblasti relevantního trhu. Vymezení relevantního trhu, kde podnik působí, je klíčová součást prognózy tržeb a ostatních generátorů hodnoty. Autor se zaměřil zejména na české prostředí, i když společnost nerealizuje své prodeje na území České Republiky a veškerý odbyt je realizovaný skrze mateřsou společnost se sídlem v Itálii. Konkretizace relevantního trhu, dle skutečných prodejů produkce společnosti, by mohla výrazně ovlivnit celkové ocenění podniku. I přes některé nedostatky hodnotím diplomovou praci jako zdařilou a rozhodně ji doporučuji k obhajobě. Výstup práce považuji za užitečný a relevantní pro posouzení efektivity hospodaření podniku, identifikaci slabých stránek a rizik prostředí, ve kterém společnost operuje, a v neposlední řadě odhalení příležitostí a potenciálu na trhu. Samotná práce ja kvalitativně a kvantitativně zpracována takovým způsobem, že ji lze použít jako základ a podporu strategických rozhodnotí managementu společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111934