KOUBEK, O. Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, jeho využití při plánování a analýze odchylek v podniku SDE Intelligent Logistics & Transport, s.r.o. Student Ondřej Koubek posoudil aktuální stav plánování, kalkulace příspěvku a analýzy odchylek v daném podniku. Na základě této analýzy navrhl aplikaci kalkulace příspěvku pro jednotlivé kategorie vozidel ve vazbě na tvorbu a sledování podnikového plánu pro rok 2018. I když se jedná o známý nástroj operativního controllingu, velmi kladně hodnotím vysoký stupeň detailnosti, na který byla kalkulace, potažmo plán a analýza odchylek vypracována. Tímto bylo dosaženo zadaného cíle diplomové práce. V rámci diskuze navrhuji následující otázku: Z jakého důvodu jsou u některých zjištěných "středně závažných" odchylek formulovány pouze doporučení ke sledování dané odchylky do dalšího období a ne přímo nápravná akce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Režňáková, Mária

Autor provedl analýzu výkonnosti čtyř vozidel malé rodinné firmy za jeden rok, přičemž analýzu zpracoval za každé čtvrtletí. Z tohoto pohledu lze výsledky DP považovat za návod resp. metodiku hodnocení výkonnosti automobilů. Projevuje se to např. při tvorbě regresní rovnice servisních nákladů. Jak autor v práci prokázal, analýza výkonnosti vozidel má jasný algoritmus, který mohl autor dopracovat do automatizovaného výpočtu, např. s využitím tabulkového kalkulátoru excel. Tento nástroj by výrazně podpořil praktickou využitelnost ve firmě. Návrh plánu nákladů a výkonů na r. 2018 považuji za velice zjednodušený. Autor se mohl trochu víc snažit vhodně volit názvy kapitol - např. název "1. kvartál" nemá žádnou informační hodnotu. Obdobně bych očekávala vyšší preciznost při používání odborné terminologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112060