NOVÁKOVÁ, K. Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Diplomová práce měla za cíl na základě vyhodnocení finanční situace a výsledků hospodaření vybrané akciové společnosti (Dopravní podnik města Pardubic, a.s.) optimalizovat strukturu financování při rozšířování vozového parku. Pro lepší vyhodnocení stávající situace byly výsledky srovnány s obdobným podnikem v Hradci Králové. Analyzovaná společnost dosahuje dobrých hodnot v rámci finanční analýzy a těší se dobrému finančnímu zdraví. Nicméně v samotné analýze mohly být využity i sofistikovanější metody, např. pyramidální rozklad rentability. Protože nebyly dostupné informace o směnečném programu, srovnávány byly pouze dvě možnosti - leasing a bankovní úvěr. Vzhledem k nízké zadluženosti a k vyšším nákladům na leasing autorka doporučuje využít bankovní úvěr, s čímž v dané situaci mohu souhlasit. Celkově se jedná o průměrnou, poměrně nenáročnou práci, která by však mohla být užitečná jako podklad při rozhodování o způsobu financování předpokládaných investic. Práci doporučuji k obhajobě. V rámci rozpravy navrhuji odpovědět na otázku: Jaké jsou důvody pro tak dobré výsledky hospodaření tohoto dopravního podniku? A co je obsahem položky "ostatní provozní výnosy" ve Výkazu zisku a ztráty?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Franc, Luděk

Diplomantka rozdělila svoji diplomovou práci do tří částí. V první části vyčerpávajícím způsobem z pohledu finanční technické analýzy popisuje druhy a metody finanční analýzy. Dále v souladu s cílem své práce diplomantka specifikuje teoretický základ fundamentální finanční analýzy se zaměřením na investice a zdroje jejich financování. Zpracovaným rozsahem druhé části diplomantka prostřednictvím velké škály metod finanční technické analýzy zhodnotila strukturu financování vybrané společnosti. Do hodnocení zahrnula i zjištění vyplývající z provedené komparativní analýzy s konkurenční společností zajišťující shodný typ a rozsah veřejných služeb. Výsledek této analýzy podává nejenom přesný popis finanční situace vybrané společnosti, ale současně zobrazuje smysluplný rámec pro návrhovou část diplomové práce. Ve třetí části diplomantka popisuje vlastní návrhy řešení, které mají z pohledu vybrané společnosti přidanou hodnotu, neboť tyto návrhy řeší aktuální problémy, které by mohly ovlivnit hospodaření vybrané společnosti v blízké budoucnosti. Téma diplomové práce je aktuální. Finanční analýza provedená diplomantkou by se dala charakterizovat jako analýza, která svými výsledky podává věrný obraz hospodaření vybrané společnosti. Zejména zpracovaný rozsah finanční technické analýzy včetně provedení komparace výsledků analýzy s vnějším prostředím, pak podává úplný a komplexní popis finanční situace vybrané společnosti. Reálné využití diplomové práce v praxi je následně umocněno samotnou návrhovou částí, ve které diplomantka svými návrhy řeší reálné možnosti vybrané společnosti a současně doporučuje optimální řešení, které je v praxi plně využitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110655