OTIPKA, V. Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Student Václav Otipka při zpracovávání diplomové práce postupoval dle vlastních, logicky zvolených kroků, které byly řádně naplánovány a včas naplněny. Velmi oceňuji velkou míru vlastní iniciativy, díky níž se podařilo významnou část navrhovaného řetězce fyzicky realizovat a následně ověřit dostupné parametry pomocí technického experimentu. Pozitivně lze tedy hodnotit vysoký potenciál uplatnění výstupu v praxi. Přiložené výkresy vykazují vysokou úroveň zpracování. Výsledky práce dokazují studentovy významné znalosti oblasti konstruktérské, technologické i výpočtářské. Cíle byly splněny nad rámec rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Předložená diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí. Jedná se o velice aktuální oblast, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na vibroakustický projev nejen převodových ústrojí. Technický experiment má v tomto hledisku nezastupitelnou roli. Za tímto účelem byla v rámci práce navržena testovací smyčka, která bude respektovat zástavbové rozměry bezdozvukové komory. V úvodní části práce je přehledně zpracována teorie potřebná k řešení daného problému. Dále se student zabývá problematikou propojovacího členu mezi dynamometrem a měřeným zařízením v akustické komoře. Konstrukční návrh byl následně podroben výpočtové modální analýze a následně optimalizován. Následně se v práci student věnuje samotné zkušební stolici včetně následné optimalizaci vzhledem k vlastním tvarům. V rámci konstrukčního návrhu student vyřešil řadu dílčích problémů, které ve své práci popisuje. Pozitivně hodnotím fyzické vyhotovení části stavu a rozsáhlou výkresovou dokumentaci zpracovanou ve velmi dobré kvalitě. Práce celkově působí uceleným dojmem a je zpracována na vysoké grafické úrovni s minimem stylistických chyb. Student při zpracování závěrečné práce prokázal schopnost využít vědomosti nabytých během celého studia. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109156