HANYCH, J. Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Pan Hanych zpracoval diplomovou práci zabývající se konstrukčním návrhem zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla. Při vlastním zpracování postupoval svědomitě s pravidelnými konzultacemi týkajících se praktické části diplomové práce. Během postupného plnění cílů zadání prokázal znalosti nabyté v předchozích letech svého studia. Výsledný návrh lze považovat za funkční, a to jak po stránce mechanické, tak i z pohledu vlastního měření. Za přínos považuji i kapitolu týkající se zpracování celkové chyby měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Hanycha zpracovává téma konstrukčního návrhu zařízení pro měření výškové polohy těžiště. Výšková poloha těžiště je základním vstupem pro analýzy dynamiky vozidla. Zároveň je poměrně obtížné ji s dobrou přesností zjistit. I proto již tato problematika na Ústavu automobilního a dopravního byla několikrát zpracovávána. Nejčastěji se však jednalo o konstrukci zařízení pro měření výškové polohy těžiště využívající změny zatížení pod koly náprav při klopení (klonění) vozidla. Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci pana Tomana, přičemž přináší zcela novou konstrukci zařízení pro měření výškové polohy těžiště s využitím principu fyzikálního kyvadla. První část práce řeší teoretickou stránku celé problematiky měření polohy těžiště. Další jsou již soustředěny na konstrukční návrh samotného zařízení včetně jeho pevnostní kontroly. Na závěr je provedena poměrně detailní analýza chyb měření. Diplomovou práci pana Hanycha je možné po grafické i stylistické stránce hodnotit velmi dobře. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny přehlednými schématy a obrázky. Student jednoznačně prokázal své schopnosti jak v oblasti samotné konstrukce včetně dimenzování příslušných součástí, tak v teoretičtěji laděné kapitole věnované rozboru chyb. Zcela tak naplnil veškeré body dané zadáním diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105680