BEŇKOVÁ, D. Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Studentka se zabývala analýzou experimentálních záznamů EKG a tělesné teploty za účelem studia možných vlivů známého protinádorového léku na elektrickou aktivitu srdce u dětských pacientů. Záznamy byly získány v rámci výzkumu prováděném na Fyziologickém ústavu Masarykovy univerzity. Na základě vypracované kvalitní rešerše studentka vybrala některé parametry EKG relevantní vzhledem k dané problematice. Provedla detekci základních útvarů v EKG křivce za použití dostupného rozměřovacího nástroje, který ovšem nebylo možné použít v jeho základní verzi na data snímaná z potkana a tak ho musela průběžně upravovat podle specifických požadavků. I přes nekonzistentní charakter telemetrických dat (krátkodobé i dlouhodobé výpadky signálů z měřicí sondy, změna amplitudy a tvaru EKG kvůli pohybu zvířete, četné artefakty, aj.) se studentce podařilo provést analýzu pořízených záznamů, včetně vypočtu intervalových charakteristik EKG z různých skupin zvířat v různých časových fázích experimentů a jejích statistického vyhodnocení. Při interpretaci dosažených výsledků studentka prokázala schopnost myslet kriticky a využívat poznatků z literatury. Zde poukázala na limitace provedené studie a využitých metod, ale zároveň naznačila možnosti využití poznatků při návrhu budoucích experimentů. Svědomitý přistup, schopnost pracovat samostatně a efektivní využití konzultací s vedoucí a extérním konzultantem studentce napomohlo splnit zadání včas a v plném rozsahu. K formálním náležitostem nemám větších výhrad. Práci proto hodnotím velmi kladně: A (92 b).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Studentka ve zdařilé práci vyhodnotila vliv protinádorové léčby na elektrokardiografické parametry. Práce se opírá o důkladnou literární rešerši a to i přes skutečnost, že ke vlivu konkrétních medikamentů používaných ve studii zatím neexistuje mnoho zdrojů. V teoretické části práce studentka diskutuje rozdíly mezi lidským a potkaním elektrokardiogramem a navrhuje východiska k modifikaci parametrů pro klasifikaci potkaního elektrokardiogramu. V této části práce však postrádám alespoň stručnou diskuzi k problematice rozdílu morfologie elektrokardiogramu mezi povrchovým elektrokardiogramem a elektrokardiogramem získaným pomocí implementovaných elektrod v těle zvířete. Velmi si cením přehledného a důkladně interpretovaného výčtu možných patologií, které by bylo možné při použití medikamentů očekávat v zaznamenaných datech. Navržená metoda pro rozměření elektrokardiogramu je srozumitelně popsaná a její funkčnost je věrohodně dokumentována. Studentka musela překonat limitaci zpracování dat spočívající v nedostatečném množství kardiologických záznamů, která v průběhu zpracování práce vyplynula z povahy experimentu. Autorka si s tímto nedostatkem dat poradila velmi dobře, korektně zvolila a zdůvodnila výběr statistických testů pro menší množství dat a v diskuzi i závěru uvedla, že větší množství dat by zvýšilo validitu analýzy. Formální stránka práce je vynikající, práce je přehledná a čtivá, studentka navíc velmi dobře umí pracovat s vizuální interpretací výsledků. Výhrady mám jen k některým citacím: (a) také převzaté obrázky je třeba citovat – např. obr. 1, (b) citace je vhodné uvádět ke konkrétnímu poznatku, tj. ke konkrétní větě, nikoliv použitím věty: „… informace pro tuto kapitolu byly čerpány ze zdrojů [X] a [Y].“ Z celé práce je patrné, že studentka k problematice přistupovala svědomitě, věnovala dostatek pozornosti limitům metod, a výsledky dokázala korektně uchopit a interpretovat. Zadání práce bylo zcela splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 110572