ŠUSTEK, D. Korečkový elevátor pro dopravu potravinářských zrnin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce se zabývá konstrukčním návrhem korečkového elevátoru pro dopravu potravinářských zrnin. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i z internetu a literatury. Úvodní část o rozsahu 6 stran je věnována stručné, ale přehledné rešerši konstrukčního řešení korečkových elevátorů. Hlavní částí práce je kapacitní a konstrukční návrh korečkového elevátoru se zadanými parametry. Je proveden podrobný výpočet pracovních odporů, stanoven výkon motoru a zvoleny vhodné komponenty hnací soustavy. V kap. 2.1.12 je provedena podrobná kontrola napjatosti v hnacím hřídeli a v následných navržena a zkontrolována spojka a valivá ložiska. Poněkud nevhodně je zvolena tloušťka plechu na opláštění 2 mm. Jedná se o hodnotu zbytečně vysokou s ohledem na to, že opláštění není nosné. Výkresová dokumentace je provedena pečlivě a v zadaném rozsahu. K práci mám i další výhrady, jak věcného, tak i formálního charakteru: - občas drobné překlepy, - občas nevhodné větné formulace či nesprávné technické názvosloví, - nepřesný popis principu práce a obr. 5, - není zřejmé, proč je pro označení účinnosti používáno písmeno mí místo běžného éta, - do obr. 10 by bylo vhodné zakreslit i polohu pólu, - na str. 34 neodpovídají hodnoty Ts1 a Ts2 avizovaným výsledkům z rovnice 34 a 35, - v sestavě pohonu chybí některé připojovací rozměry. Předložená je původní, a i přes výše uvedené drobné nedostatky formálního i věcného charakteru má velmi solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. David Šustek ve své bakalářské práci prokázal nezbytné znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Prokop

Práce celkově splňuje požadavky zadání. Rozsahem řešení je práce adekvátní, avšak z hlediska postupu a logického uspořádání je práce velmi špatně členěna. Toto stěžuje její čitelnost. Volba některých konstant a rozměrů není dostatečně popsána nebo ocitována, případně vychází z výpočtů uvedených v práci daleko za jejich "zvolením" (např. dopravní rychlost). Objevují se chyby v rovnicích jako nekonzistentní jednotky (rce 3) nebo chybné výsledky (rce 4). V textu dále nejsou vysvětleny některé veličiny (str. 27 síly F7 a F8) nebo chybí v seznamu zkratek (síla F10). V případě kontroly hřídele není u všech míst užita stejná podmínka srovnávacího napětí (rce 39 - mj. také chybně), jak je dále zmíněno např. v závěru. Hřídel a spojka nejsou kontrolovány na záběrné momenty elektromotoru. Za vážnější nedostatek také považuji neprovedenou kontrolu podmínky odstředivého vyprazdňování po upřesnění volby motoru. Z hlediska stylistické úpravy práce obsahuje překlepy (znaménka násobení - rce 48), nadpisy na konci stránky (např. str. 23) nebo v úvodu uvedená 1. osoba množného čísla. Práci hodnotím jako uspokojující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 107907